This page is also available in: English Español Hmong

Tsis Lees: Tsis yog txhua chav kawm qhib muaj nyob rau txhua lub tsev kawm ntawv thiab nyob rau txhua lub ncua sij hawm (semesters).  Xyuas nrog koj lub tsev kawm ntawv rau cov kev qhib ntsees rau lub ncua sij hawm (semester) yuav los.  Chav kawm qhib muaj kuj raug hloov thaum twg los tsis paub.

Npe Chav Kawm Cov Cim Piav Qhia

Acronym Kev piav qhia
APAdvanced Placement
CDECalifornia Department of Education
IBInternational Baccalaureate
GATE Gifted and Talented Education
PLTWProject Lead The Way
ROPRegional Occupational Program (2-period classes)
UCCIUniversity of California Curriculum Integration Course
Back to top