This page is also available in: English Español Hmong

Cov tub kawm ntawv hauv ib lub tsev kawm ntawv twg hauv Fresno Unified High School muaj kev tsim nyog mus kawm hauv CART. Thov los ntawm koj tus kws qhuab ntuas los ceev tseg koj qhov chaw rau lub xyoo kawm ntawv 2019–20. Lus qhia ntau ntxiv muaj nyob rau www.cart.org. Thov hu rau koj tus kws qhuab ntuas rau ib daim ntawv thov los yog mus saib www.cart.org rau lus qhia ntau ntxiv.

Biomedicine

Cov tub kawm ntawv ntsuam xyuas tej teeb meem hauv kev tshawb fawb kho mob thiab tib neeg lub cev/yaj muaj sia los ntawm lawv kev koom tes hauv kev sib faib, kev kawm txog kev kho mob, thiab cov dej num tshawb nrhiav. Cov tub kawm ntawv taug xyuas seb lub cev kev noj qab nyob zoo ua hauj lwm li cas thiab nws ua li cas rau kev mob. Cov tub kawm ntawv yuav koom tes nrog cov kws kho mob nyob rau ntau lub tsev kho mob thiab chaw kho mob hauv Fresno/Clovis raws li lawv kev tshawb nrhiav rau ntau lub ntsiab lus kho mob. Yam uas yuav tsum tau pom zoo ua ntej: “C” los yog siab dua hauv Biology, Algebra 1 thiab Lus Askiv. Ua ntej cuv npe kawm hauv Chemistry.

Kev kawm muaj:

 • Muab tso ua ke los ntawm Kev Ua Hauj Lwm (H) los yog Expository English 12 (H)
 • Clinical Anatomy/Physiology
 • Advanced Topics in Medicine
 • CART Technology Applications I los yog II

Biotechnology

Cov tub kawm ntawv ntsuam xyuas biotechnology, nthuav tawm feem kev tshawb fawb uas ua rau tau txoj dej num them nyiaj hli zoo rau tshuaj, biology, chemistry, ua liaj teb, thiab nroj tsuag puag ncig. Cov tub kawm ntawv yuav siv txuj DNA los tsim caj ceg kab mob, daws tej kev kho mob nyuaj, muag nqaij nchuav ua dua, kuaj caj ceg kab mob, thiab ntsuam xyuas tej tshuaj thiab kev sim. Cov tub kawm ntawv yuav sib tw nrog tej xwm txheej nyuaj uas tshwm sim tam li ib kawg ntawm kev siv biotechnology los daws tej teeb meem muaj. Yam uas yuav tsum tau pom zoo ua ntej: “C” los yog zoo dua rau lus Askiv, Algebra 1 thiab Biology.

Kev kawm muaj:

 • Muab tso ua ke los ntawm Kev Ua Hauj Lwm (H) los yog Expository English 12 (H)
 • Chemistry los yog Advanced Science Topics
 • Bioengineering
 • CART Technology Applications I los yog II

Business And Finance ROP

Ntxiv rau txoj kev kawm seb yuav tswj li cas thiab nqis peev nyiaj, cov tub kawm ntawv kuj taug xyuas seb yuav ua li cas los tsim thiab ua tau tus tswv lag luam. Cov tub kawm ntawv kawm txog tib neeg kev coj cwj pwm kev tsim, kev xa tawm, thiab tej khoom tib neeg yuav, tej khoom muag, thiab tej kev pab nyob rau hauv ntiaj teb ntawm tej kev pab tsawg. Lawv kawm tau tias nyiaj txiag ua lag luam yog ua hauj lwm li cas thaum lawv tshawb xyuas zoo dua qub, kev txawj thiab kev sib txuas lus uas yuav tsum muaj ua kom tau zoo rau ib qho lag luam twg.

Kev kawm muaj:

 • Muab tso ua ke los ntawm Kev Ua Hauj Lwm (H) los yog Expository English 12 (H)
 • Keeb Kwm US los yog Tsoom Fwv thiab Nyiaj Txiag
 • Cov ntsiab ntawm Nyiaj Txiag thiab Kev Khaws Nyiaj
 • CART Technology Applications I los yog II

Cybersecurity ROP

Nyob rau qhov kev kawm no, cov tub kawm ntawv yuav kawm los tsim, txhua, ceev cia, thiab xyuas tag nrho vaj tse thiab kev lag luam me (cov lag luam me rau ib nrab) computer networks, chaw muab xov xwm, thiab cov twj siab kev ruaj ntseg; cov tub kawm ntawv kuj tseem yuav taug xyuas ib qho kev to taub ntawm thaj av (cov khoom internet). Los ntawm cov dej num ua thiab cov dej num nqis tes ua kiag, cov tub kawm ntawv yuav ntsuam xyuas muaj feem rau modems, routers, switches, cables, cov chaw nkag tsis muaj hlua, servers, thiab cov peripherals tom ua ke. Lub chaw sim tswv yim no kuj qhib muaj muab ntawv pov thawj rau: CIW’s NTA (network technology associate) & WSA (web security associate) cov ntawv pov thawj, thiab Comptia’s A+ & Security+ cov ntawv pov thawj.

Kev kawm muaj:

 • Muab tso ua ke los ntawm Kev Ua Hauj Lwm (H) los yog Expository English 12 (H)
 • Advanced Network Management thiab Certification (2 Periods)
 • CART Technology Applications I los yog II

Digital Marketing and Entrepreneurship ROP

Cov tub kawm ntawv ntsuam xyuas tej tuam txhab, xws li Apple, Starbucks, Roxy, Nike thiab Dole tsim lawv lub npe khoom los ntawm cov khoom tsim tawm li cas, cov tswv tso tus nqi, txhawb kev sib tw thiab ntiaj teb lub chaw tso khoom. Cov tub kawm ntawv lawv txaus siab nqis tes kawm kiag thaum lawv tsim lawv tus kheej cov npe khoom thiab txhawb kev sib tw, xam nrog rau tshaj lag luam online thiab xov xwm haum xeeb, television, radio, mobile thiab ntawv luam tshaj lag luam. Cov tub kawm ntawv kawm qauv txuj ci lag luam rau kev tshawb nrhiav muag khoom thiab tsim tej khoom tshaj lag luam. Cov tub kawm ntawv kev paub txog lub ntiaj teb txoj kev kawm los ntawm kev xyaum hauj lwm nrog cov koom haum pab tib neeg, xws li Bike Fresno, tuam txhab muab xov xwm thiab cov koom haum tshaj lag luam.

Kev kawm muaj:

 • Muab tso ua ke los ntawm Kev Ua Hauj Lwm (H) los yog Expository English 12 (H)
 • Nom Tswv thiab Nyiaj Txiag los yog
 • Keeb Kwm US
 • Kev lag luam ntawm kev Muag Khoom thiab Kev Tshaj Tawm Khoom
 • CART Technology Applications I los yog II

Engineering & Product Development ROP: AM Only

Tau Kev Txhawb los ntawm Grundfos

Kev txawj, kev xav thiab muaj tswv yim rau siv los tsim tej kev daws rau tej teeb meem lub ntiaj teb kev tsim. Ua hauj lwm tej pab pawg me me, cov tub kawm ntawv tsim cov qub qauv ntawm lawv cov kev daws kev tsim siv ntau yam twj thiab khoom, xws li 3D printers thiab CNC machines. Scientific tej kev tshawb nrhiav raug nthuav qhia los muab tsim cov qauv cai thiab kev tshuaj xyuas cov tub kawm ntawv tau raug nthuav qhia txog software qauv lag luam xws li SolidWorks thiab CAMWorks. Yam uas yuav tsum tau pom zoo ua ntej: “C” or better in Algebra 1 and English.

Kev kawm muaj:

 • Muab tso ua ke los ntawm Kev Ua Hauj Lwm (H) los yog Expository English 12 (H)
 • Physics thiab Technology
 • Product Development I
 • CART Technology Applications I los yog II

Environmental Science And Field Research ROP

Tau Kev Txhawb los ntawm Grundfos

Cov tub kawm ntawv tau muaj feem tawm mus kawm sab nraum kom thiaj tau paub txog San Joaquin Valley, San Joaquin River, Pacific Coast, thiab Sierra Nevada Tej Roob Hav. Cov tub kawm ntawv yuav tau nqis tes los tej dej num kiag muaj feem rau cov dej num cov tsiaj nyob rau hauv nruab dej, tsiaj qus tej chaw nyob, huab cua zoo, dej ib puag nci, lwm lub zog, thiab hav zoov. Cov tub kawm ntawv yuav muaj lub chib fim los ua hauj lwm nrog cov neeg paub txog nroj tsuag thiab cov koom haum nom tswv los ua tiav cov dej num tshawb fawb. Ib txhia qauv yog cog tej nroj tsuag xeeb txawm, rov txhim kho tsiaj qus xeeb txawm tej chaw nyob chaw nkaum, rov kho tej tsiaj raug mob thiab tej tsiaj qus tsis muaj niam coj, saib xyuas tej hav zoov, xyaum ua nyob rau tej av muaj dej thiab ua tej kev kawm ntawm tej pas dej thiab beaches.

Kev kawm muaj:

 • Muab tso ua ke los ntawm Kev Ua Hauj Lwm (H) los yog Expository English 12 (H)
 • Zoology
 • Environmental Science thiab Technology

Forensic Research & Biotechnology

Cov tub kawm ntawv tau nqis tes kiag los taug xyuas tej tswv yim tshawb fawb los daws daws tej teeb meem muaj feem nrog txoj cai. Tim khawv tshawb fawb, DNA, hneev tes, tim khawv ntawm lub cev, rov ua dua ntawm lub chaw ua phem, thiab biotechnology tau raug siv los tsim ib daim duab ntawm qhov chaw tau tshwm sim dhau los. Yam uas yuav tsum tau pom zoo ua ntej: “C” los yog zoo dua rau Biology, Algebra I thiab Askiv.

Kev kawm muaj:

 • Muab tso ua ke los ntawm Kev Ua Hauj Lwm (H) los yog Expository English 12 (H)
 • Physical Forensics Science
 • Forensic Research thiab Biotechnology
 • CART Technology Applications I or II

Interactive Game Design ROP

Tau Kev Txhawb los ntawm DeVry University

Kev tsim nkees (Game) tseev kom muaj tej kev txawj rau ntau ntau yam xws li graphic design, programming, ua suab, ua duab mus kev thiab ua qauv. Txhua tus tub kawm ntawv muaj lub cib fim los kawm txog tej qhwb qho kev kawm ntawv no thaum lub sij hawm ua hauj ua tej pab pawg los tsim cov nkees (games) xub xub thawj thiab cov neeg nyob rau hauv rau ob los peb whov ntev. Cov tub kawm ntawv raug nthuav qhia txog qauv lag luam software xws li 3D Studio Max, XNA Game Studio, Unreal, Flash thiab Photoshop. Tau kev pom zoo ua ntej: Database, Graphics, Programming, Web Design, los yog Video.

Kev kawm muaj:

 • Muab tso ua ke los ntawm Kev Ua Hauj Lwm (H) los yog Expository English 12 (H)
 • Interactive Game Design (2 Periods)
 • CART Technology Applications I los yog II

Law & Order & Public Policy

Cov tub kawm ntawv Cov tub kawm ntawv kawm txog cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm kev cai lij choj, kev ua phem, thiab txoj cai pej xeem. Cov dej num qhia cov tub kawm ntawv txog lawv tej twb tus txoj cai thiab txoj kev taug ua kev phem, tej kev cai yog ua li cas thiab yuav ua kev sib cav raug cai. Cov tub kawm ntawv kawm ua kev tshawb nrhiav thiab sib tham tej teeb meem tam sim no thiab tej keeb kwm teeb meem muaj feem nrog txoj cai. Txhua tus tub kawm ntawv muaj lbu cib fim los koom tes cov kev sim thiab kev mus ncig kawm sab nraum rau tej tsev hais plaub hauv zos thiab tsoom fwv thiab cov tuam txhab saib cai.

Kev kawm muaj:

 • Muab tso ua ke los ntawm Kev Ua Hauj Lwm (H) los yog Expository English 12 (H)
 • Nom Tswv thiab Nyiaj Txiag
 • Cai thiab Paus Ntsis thiab Pej Xeem Cai
 • CART Technology Applications I or II

Multimedia – Digital Media And Graphic Design ROP

Cov tub kawm ntawv muaj kev txawj rau kev sib txuas lus thiab tsim lus xws li muaj xim, typography thiab cov tswv yim tsim. Lawv yuav taug xyuas cov tswv yim graphic thiab web rau tej pab pawg kev koom tes zoo sib thooj rau teb neeg chaw. Cov tub kawm ntawv yuav ua hauj lwm rau txhua theem ntawm kev tsim siv qauv lag luam software (xws li Adobe CC) los tsim cov khoom xub thawj xws li lub cim (logos), cov ntawv tshaj tawm, cov ntawv xov xwm, cov kev tshaj lag luam, websites thiab kev ua tas lauv “two-dimensional”.

Kev kawm muaj:

 • Sau los ntawm Hauj Lwm (H) los yog Expository English 12 (H)
 • Digital Media thiab Graphic Design (2 Periods)
 • CART Technology Applications I los yog II

Multimedia – Digital Video Production And Broadcast ROP

Cov tub kawm ntawv tsim tej kev txawj rau kev tsim television thiab film. Siv pob qauv lag luam software (xws li Adobe CC), cov tub kawm ntawv yuav txuam rau hauv kev nqis tes, txuam txoj kev kawm. Lawv ua hauj lwm au txhua theem ntawm kev tsim lub sij hawm tsim cov khoom xws li cov films luv luv, cov kev tshaj lag luam, ntawv xov xwm tshaj tawm, thiab tej yam tseem ceeb teev tseg. Tag nrho cov tub kawm ntawvl multimedia tsim tej kev txawj rau lub ntsiab lus thiab nthuav qhia qhov lus tsim, kev coj noj coj kev hloov ntawm muab xov xwm, thiab tej theem ntawm kev tsim.

Kev kawm muaj:

 • Muab tso ua ke los ntawm Kev Ua Hauj Lwm (H) los yog Expository English 12 (H)
 • Digital Video Production thiab Broadcasting (2 Periods)
 • CART Technology Applications I los yog II

Psychology & Human Behavior

Cov tub kawm ntawv yuav taug xyuas kev ua hauj lwm hauv nruab nrog ntawm tib neeg neeg lub paj hlwb txog tag nrho cov theem physiological thiab chemical. Cov tub kawm ntawv ntsuam xyuas cov kev ua hauj lwm ntawm lawv tus kheej lub tswv yim thaum kawm vim li cas tib neeg kev coj cwj pwm li lawm txo kev coj. Cov tub kawm ntawv Cov tub kawm ntawv xav txog yam dab tsi cuam tshuam kev coj cwj pwm, thiab kev tswj kev coj cwj pwm li cas, kev hloov, thiab hloov kho.

Kev kawm muaj:

 • Muab tso ua ke los ntawm Kev Ua Hauj Lwm (H) los yog Expository English 12 (H)
 • Neuroscience
 • Psychology thiab Tib Neeg Kev Coj Cwj Pwm
 • CART Technology Applications I los yog II

Robotics And Electronics ROP: PM Only

Tau Kev Txhawb los ntawm Grundfos

Cov tub kawm ntawv ntsuam xyuas txog kev lom zem thiab kev lom zem tiaj teb neeg hlau, qhia txog cov khoom ua si yooj yooj yim rau cov “logic” nyuaj nyuaj thiab tham txog ib puag ncig txoj kev xav, cov twj kaw suab thiab kuv ua yeeb yam thiab tsim kev ua yeeb yam. Lawv yuav kawm txog txoj kev tsim, txua thiab program ib lub twj uas txawj teb rau cov lus nug sab nraum. Cov qauv tshawb fawb tshawb nrhiav raug nthuav qhia los muab kev tsim txoj cai thiab kev tsom xam. Cov tub kawm ntawv yuav kawm txog kev to taub hluav taws xob thiab cov twj koos pib tawj (computor) thiab kev programing hauv paus koos pib tawj (computor). Cov tub kawm ntawv raug nthuav qhia tus qauv lag luam software xws li SolidWorks thiab CAMWorks. Yam uas yuav tsum tau pom zoo ua ntej: “C” los yog zoo dua hauv algebra 1 thiab Askiv.

Kev kawm muaj:

 • Muab tso ua ke los ntawm Kev Ua Hauj Lwm (H) los yog Expository English 12 (H)
 • Physics thiab Technology
 • Robotics thiab Electronics
 • CART Technology Applications I los yog II

Web Application Development ROP

YouTube, Facebook, MySpace, Amazon, Google—yog ib txhia ntawm tiam 21 tej chaw uas peb tau tsim muaj los sib txuas nrog tej phooj tej ywg, neeg zej zog, lag luam, thiab lus qhia ib ncig lub ntiaj teb. Mus tshaj yog ib tus neeg siv ntawm technology thiab txoj kev kawm seb tsim li cas, tsim, thiab siv cov “internet applications” siv Web 2.0 tsim tej twj xws li Java, SQL, HTML, JavaScript, CSS, thiab ntau ntau yam ntxiv. Kawm txog lub hauv paus kev txawj ntawm qhov khoom siv qhia “programming”, scripting, web & database design, thiab cov tswv yim tsim txua ib qho “graphical” neeg siv interface uas xaus cov neeg siv yuav lom zem.

Kev kawm muaj:

 • Muab tso ua ke los ntawm Kev Ua Hauj Lwm (H) los yog Expository English 12 (H)
 • Database Design LOS YOG
 • AP Computer Science Principles
 • CART Technology Applications I los yog II
Back to top