This page is also available in: English Español Hmong

wdt_ID Kem Chav Kawm Chav Kawm Tsev Kawm Ntawv Suam Kev Kawm a-g Kev Taw Qhia Qib Yam Yuav Tsum Tau Kawm Ua Ntej Kev Piav Qhia
1 1 Academic Decathlon Bullard, Cambridge, Design Science, Duncan, Hoover, McLane Cov chav Kawm Tshwj Xeeb Tsis Muaj 9,10,11,12 Tsis Muaj Lub sij hawm kawm chav no, cov tub kawm ntawv yuav npaj rau kev sib tw txuj ci nyob rau tej swb suam ntawm kev sib tw siv Teb Chaws Meskas Sib Tw Txuj Ci luam kev kawm nyob rau txhua lub caij nplooj hlav. California Kev Sib Tw Txuj Ci txhawb ib txoj kev kawm txuj ci dua los rau ib tug qauv uas tej pab pawg ntawm cov tub kawm ntawv tsev kawm ntawv theem siab tej koob tsheej sib tw txuj ci. Tej Kev Sib Tw siv sij hawm li 30 feeb xeem muaj ntau qhov xaiv hauv tej zaj kev kawm kawm lus, Tej Kev Lag Luam, Suab Paj Nruag, Lus thiab Ntaub Ntawv, Lej, Kev Tshawb Fawb, thiab Kev Haum Xeeb. Ntxiv rau ntawm, tej pwb pawg neeg koom muab ib qho kev npaj 4 feeb Kev Hais Lus thiab 2 feeb kev hais Lus tsis npaj, muab kev koom tes hauv ib qho kev xam phaj 7 feeb, thiab muaj 50 feeb los sau ib qho "Expository Essay".
2 2 Acting Basics Roosevelt Kev Kos Duab thiab Kev Ua Yeeb Yam f - Visual and Performing Arts (VAPA) 10,11,12 Nthuav qhia rau Lub Chaw Ua Yeeb Yam los yog tus kws qhia kev tso cai ib chav kawm npaj mus rau tus neeg ua yeeb yam theem siab, ib ncig ntawm lub chaw ua yeeb yam, kev xyaum ua, tej kev txawj ua yeeb yam, kev txhim kho, tib lo lus, qhov chaw thiab kev ua hauj tib qho.
3 3 Acting Styles Roosevelt Kev Kos Duab thiab Kev Ua Yeeb Yam f - Visual and Performing Arts (VAPA) 10,11,12 Acting Basics los yog tus xib fwb kev pom zoo Ib qho txuas ntxiv ntawm Acting Basics nrog kev txhais lus, kev thuam, thiab ua raws li lub hauv paus keeb kwm. Cov tub kawm ntawv kawm thiab siv tej tswv yim ua yeeb yam los ntawm txhua lub sij hawm tseem ceeb ntawm kev ua yeeb yam.
4 4 Adult Living J.E. Young Cov chav Kawm Tshwj Xeeb (SPED) Tsis Muaj 9,10,11,12 Tsis Muaj "Adult Living" yog tsim los npaj tej tub kawm ntawv kom zoo dua qub rua kev tshais mus rau tsev kawm ntawv theem siab mus rau lub neej laus. Cov ntsiab lus xam nrog rau teem hom phiaj, npaj mus kawm college, ua dej num thiab kev tsim muaj peev xwm, kev xav thiab kev noj qab nyob huv, tsim kom muaj tej kev nyob sib ze, tsev neeg kev nyob zoo, paub nyiaj txiag thiab tus kheej txawj tswj kev khwv noj khwv haus. Chav kawm no yuav ua rau tej tub kawm ntawv muab tau kev txiav txim siab zoo uas yuav ua tau rau lawv lub neej txawv txav tom ntej muaj ntxiaj ntsig thiab neeg pej xeem zoo rau peb lub zej zog.
6 6 Advanced Digital Photography And Marketing Sunnyside Kev Kawm Hauj Lwm f - Visual and Performing Arts (VAPA) 12 Digital Photography and Marketing Duab, yog ib qho kev tsis siv luv, ua rau tej tub kawm ntawv ua tau rau nce lawv tej kev pom kev xav thiab npaj muaj ib qho nruab nrab rau kev tsim kev qhia. Tej tub kawm ntawv kawm los to taub txog duab zoo nkauj ntawm kev thaij duab tib lub sij hawm tau tej tswv yim rau kuv siv duab rau kev xav thiab tej hom phiaj khaus xas nas. Kev qhia xam nrog rau studio thiab tej tswv yim, xov xwm duab, duab tsoos tsho, thiab lag luam, duab, scientific, lub ntuj, tsiaj qus, thiab duab kis las. Nyob rau lawv tsim lawv tus kheej li hauj lwm thiab los ntawm kev kawm thaij lwm tus li duab, tej tub kawm ntawv yuav tsim muaj ib lub hauv paus rau kev txiav txim siab zoo. Cov kev kawm thoob plaws hauv chav kawm yog cov qauv kev npaj mus rau kev ua hauj lwm uas muaj tej kev txawj hauv kev kawm, kev sib txuas lus, kev txawj ntawm tus kheej, kev daws teeb meem, kev nyab xeeb ntawm chaw ua hauj lwm, thiab kev siv technology thiab kev nyeem ntawv.
7 7 Advanced Electronics Edison Kev Kawm Hauj Lwm d - Laboratory Science 12 Electronics Engineering Advanced Electronics yog ib chav "capstone" rau "Green Energy Academy". Tej tub kawm ntawv yuav kawm Cov tub kawm ntawv yuav kawm txog tej qauv hauv qab no uas tsav hluav taws xob. Chav no qhia meej txog kev siv tej kev tshawb fawb no. Cov tub kawm ntawv npaj rau tej kev ua lag luam hauv kev kawm hauv STEM yuav kawm tiav zoo rau lawv cov hauj lwm kawm college.
9 9 Advanced Online Marketing Patiño Kev Kawm Hauj Lwm g - College Preparatory Elective 11 Online Design and Marketing Lub hom phiaj ntawm "Advanced Online Marketing" yog los pab tej tub kawm ntawv to taub thiab siv tej tswv yim tshaj lij ntawm kev lag luam "online" rau ntau ntau yam dej num, kom lawv yuav npaj los xuas tes ua rau lawv tej khoom xub thawj los yog tej kev pab. Tej tub kawm ntawv yuav tshuab nrhiav, luj xyuas thiab tsim ntau yam kev lag luam thiab tej tswv yim sib txuas lus rau internet. Qhov tseem tseem ceeb yuav raug muab tso rau qhov kev luaj xyuas tseem ceeb thiab kev npaj website, kev txhim kho, kev tsim thiab tsim lub ntsiab rau kev ua lag luam hauv online zoo. Tej tub kawm ntawv yuav tau txais kev paub ntau ntxiv rau kev tsim tus "robust" thiab muaj qhov hauv paus kev to taub tej kev txawm tsim "web".
11 11 Advanced Web Development Patiño Kev Kawm Hauj Lwm g - College Preparatory Elective 11 Online Design And Marketing "Advanced Web Development" yog tsim los pab tej tub tau txais tej kev txawj "advanced programming" xav tau los tsim tej chaw los ua lag luam thiab muag lawv tej khoom thiab/los yog tej kev pab. Hauv hoob no, cov tub kawm ntawv yuav kawm thiab muaj peev xwm tsim "webpages" ua "JavaScript". Tej tub kawm ntawv kuj yuav tsum kawm "AngularJS" tam li ib feem ntawm lawv kev txhim kho hauv "MEAN stack". Hauv "Javascript" thiab "MEAN", tej tub kawm ntawv yuav tsim tej "web applications," cov kev tswj lub ntsiab lus, "mobile responsive web applications", "e-commerce web applications", thiab "CRUD applications". Chav "Advanced Web Programming" yuav ua rau tej tub kawm ntawv los daws tej teeb meem ua lag luam rau tej koom haum me thiab loj hlob. Qhov "web solutions" lawv tsim tau yuav yog cov dej num uas txo lub sij hawm thiab nqi los ntawm pib tub kawm ntawv tsim.
12 12 Aerospace Science I-II Fresno, Duncan Cov chav Kawm Tshwj Xeeb Tsis Muaj 9,10,11,12 Tsis Muaj Qhov kev kawm no qhib muaj ntau ntau feem xam nrog rau kawm ua pej xeem (citizenship education), kawm thawj coj, keeb kwm dav hlau, Tshawb Fawb yav thiab kev kawm siv lub cev. Tej tub kawm ntawv txhim kho kev qoj ib ce thiab cob qhia ua hauj lwm tam li ib pab pawg koom tes. Tej kev xyaum, drill meets, kev sib tw kis las, zej zog kev pab, taug kev thiab pej xeem lwm yam kev ua lom zem tom qab lawb ntawv, nyob rau hmo ntuj thiab/los yog nyob rau cov hnub xaus ntawm lim tiam kuj muaj tej dej num ntawm pawg no raws li txiav txim los ntawm tus kws qhia. Tej tub kawm ntawv cuv npe hauv chav kawm no yuav tau txais PE State Standards thiab Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tej hom phiaj kev kawm qoj ib ce. Tej tub kawm ntawv yuav tau puv npo cov nas this tseev kom muaj ntawm kev kawm qoj ib ce (400 nas this txhua txhua 10 hnub) los ntawm tag nrho chav koom tes thiab kev sib tw ntawm "Activity Log" uas qhia tej dej num qoj ib ce ua tiav sab nraum ntawm sij hawm chav kawm.
13 13 Aerospace Science III-IV Duncan Cov chav Kawm Tshwj Xeeb Tsis Muaj 11,12 Aerospace I/II; Full-time enrollment at DPHS Qhov kev qhia no muaj ntau yam xws li kev ua thawj coj, kev tswj hwm, Chaw Tshawb Fawb, kev kawm ciaj sia, thiab kev kawm lub cev. Cov tub kwm ntawv ua kom lub cev muaj zog thiab cob qhia ua haujlwm ua ib tus neeg koom tes. Kev xyaum, kev xyaum sib tw, kev sib tw sib tw, kev sib pab hauv zej zog, kev ua yeeb yam thiab lwm yam kev ua yeeb yam tom qab lawb ntawv, hmo ntuj thiab / los yog hnub so lub hnub so yuav muaj kev koom tes ntawm pawg no raws li tus kws qhia txiav txim. Cov tub kawm ntawv tsim nyog tau txais kev pab cuam rau ROTC cov nyiaj pab cuam college, muaj sij hawm tuaj koom rau cov kev pab cuam kev ua hauj lwm thiab tau khwv tau qib siab thaum nkag mus rau hauv cov tub rog.
14 14 African American Studies Bullard, Edison, McLane Keeb Kwm/Kev Haum Xeeb g - College Preparatory Elective 11,12 Tsis Muaj "African American Studies" yog ib chav uas ntshuav qhia kab lis kev cai, thaj chaw, keeb kwm, ib puag ncig, thiab teeb meem kas moos ntawm Meskas Dub. Los ntawm kev tshawb nrhiav, tshuaj tej hauj lwm kos duab, tej ntaub ntawv keeb kwm, suab paj nruag, thiab "film", tej tub kawm ntawv yuav kawm cov ntsiab lus xam nrog rau (tiam sis tsis tag rau) Dub tej kev vam meej, ua qhev, dub kev tau ua nyob rau Asmeskas (Qaum Teb, Nruab Nrab Teb, thiab Qab Teb), Tsov Rog (Civil War) thiab kev ywj siab, kev kho duab tshiab, kev tsiv teb chaws, Pej Txoj Cai, thiab tej teeb meem kev kawm raug rau zej zog dub thiab African American kev hloov tau nyog rau hauv U.S. thiab ntiaj teb kab lis kev cai. Ntxiv ntawm, tej tub kawm ntawv yuav kom pom "African American" kev tau ua los ntawm kev kawm tej kab lis kev cai, qub kev cai, kev cai, kev noj nyob, suab paj nruag, kev kas moos, thiab kos duab.
15 15 Agricultural Engineering Sunnyside Kev Kawm Hauj Lwm g - College Preparatory Elective 12 Agricultural Mechanics "Agricultural Engineering" tsim thiab nthuav kev paub thiab tej kev txawj tseev kom muaj rau chav kawm "Agriculture Mechanics". Chav kawm no kuj tseem qhia ib kauj ruam zuj zus rau kev siv tus thawj xib fwb kev khiav dej num ntawm "SolidWorks CAD". Tej tub kawm ntawv yuav kawm yuav ua tus qauv thiab tsim "three-dimensional solid objects" siv "gold-standard industry software" siv rau "rapid prototyping thiab qhov kev ua, thiab "animation thiab siv computer tsim chaw. cov tub kawm ntawv yuav txuam tus kheej thiab tej dej num ua pawg thiab cov dej num ua siv cov kev nthuav qhia, qhia, thiab kev sau. Cov tub kawm ntawv yuav tsim, engineer thiab prototype rau lub neej ntiaj teeb rau kev ua liaj ua teb.
16 16 Agriculture Mechanics Sunnyside Kev Kawm Hauj Lwm g - College Preparatory Elective 11 Tsis Muaj Agriculture Mechanics yog ib chav txuam kev kawm txuj ci uas xyaw nrog Lej, Tshawb Fawb, sau ntawv thiab mechanics. Tej tub kawm ntawv yuav tsi ntsees rau kev to taub lub hom phiaj thiab kev siv ntawm lub ntsiab lus nram no, siv "ag" lub chaw kho tsheb, kev ntsuas, npaj dej num ua, hluav taws xob thiab twj hluav taws xob, cov kav dej thiab dej siv, xis mas thiab pob zeb, arc welding, power mechanics, thiab cov dej num muaj feem rau kev txua khoom.
17 17 Algebra / Geometry III Bullard, Cambridge, Design Science, De Wolf, Duncan, Edison, Fresno, Hoover, J.E. Young, McLane, Patiño, Roosevelt, Sunnyside Lej c - Mathematics 11,12 Algebra I and Geometry Nov xyoo thij peb kev kawm lej xam nrog rau lub ntsiab lus loj xws li: cov kev ua hauj lwm nrog cov lej puv ntoob, daws cov teeb meem lej, xam nrog rau cov teeb meem plaub tug lej, geometric reasoning, tej kev zoo sib thooj thiab cov zoo sib xws, qhov tej zaum yuav muaj, cov kev yooj yim to taub, tej kev hloov, thiab trigonometry.
18 18 Algebra I (CCSS) Bullard, Cambridge, Design Science, Duncan, Edison, Fresno, Hoover, J.E. Young, McLane, Phoenix, Roosevelt, Sunnyside Lej c - Mathematics 9,10 Tsis Muaj Algebra I yog chav hauv paus kev kawm rau txhua chav lej siab dua thiab qhov tseeb ntawm kev kawm tej ntsiab lus tseem ceeb uas raug tseev kom muaj rau kev kawm tau Lej ntxiv mus tom ntej. Cov ntsiab lus xam nrog rau: cov kev ua hauj lwm nrog cov lej "integers", daws cov "equations" thiab "inequalities", exponents, cov kev ua hauj lwm nrog polynomials, graphing rau ob qho sib txawv, txoj kev ua ntawm equations, rational algebraic expressions, thiab kev siv daws teeb meem.
19 19 Algebra II (CCSS) Bullard, Design Science, Duncan, Edison, Fresno, Hoover, McLane, Roosevelt, Sunnyside Lej c - Mathematics 10,11,12 Algebra I Chav kawm no yog tsim los txhawb thiab nthuav cov ntsiab lus ntawm lej thiab cov ntsiab lus ntawm Algebra I thiab Geometry. Cov tub kawm ntawv tau qhov kev nkag siab txog kev daws cov teeb meem algebra hauv ntau cov ntsiab lus, nrog rau kev daws qhov system ntawm quadratic equations, logarithmic thiab exponential functions, binomial theorem, thiab qhov system zuj zus.
20 20 Algebra II/Pre-Calculus Honors Bullard, Duncan, Edison, Fresno, Hoover, McLane, Roosevelt, Sunnyside Lej c - Mathematics 11 Geometry chav kawm no yog tsim los ua ib txoj kev kawm ceev nyob rau high school Lej. Chav kawm no yuav muaj lub Xeev California State cov qauv ntsiab lus ntawm Algebra II thiab cov qauv ntsiab lus tseem ceeb sawv cev rau chav pre-Calculus los npaj tej tub kawm ntawv rau chav kawm Calculus tom nej.
21 21 American Government Bullard, Cambridge, Design Science, De Wolf, Duncan, Edison, Fresno, Hoover, J.E. Young, McLane, Patiño, Phoenix, Roosevelt, Sunnyside Keeb Kwm/Kev Haum Xeeb a - History/Social Science 12 Tsis Muaj nyob rau chav kawm no, tej tub kawm ntawv caum qab rau ib qho kev to taub tob tob ntawm Lub Koom Haum ntawm Tsoom Fwv Asmeskas. Lawv muab kev ua nom tswv los sib piv hauv lub ntiaj teb niaj hnub no thiab txheeb xyuas keeb kwm thiab hloov tej kev txhais ntawm lub Koom Haum, Tsab Cai Kev Muaj Cai, thiab lub xeev cov neeg ua ke cai, cov thawj coj, thiab cov txiav txim tam sim no. Ib qho kev ua ntsees tau raug ua los tshuaj xyuas kev sib raug zoo ntawm tsoom fwv teb chaws, lub xeev, thiab tsoom nom tswv hauv zos, nrog kev cuab pob ntseg rau tej ntaub ntawv keeb kwm tseem ceeb. Qauv no sawv cev qhov siab tshaj plaws ntawm pej xeem tam li tub kawm ntawv npaj los pov suab, tej dej num ua koom tes hauv zej zog, thiab txais tej kev ris dej num kev ua pej xeem.
22 22 American Sign Language I Hoover Lwm Yam Lus Tsis Yog Lus Askiv e - Language Other Than English (LOTE) 9,10,11,12 Tsis Muaj Cov tub kawm ntawv uas tsis paub txog American Sign Language yuav muaj peev xwm ua hauj lwm zoo rau ntau yam nrog cov neeg lag ntseg. Cov ntsiab lus tig rov qab sib koom sib qhia txog peb cheeb tsam thiab peb tus kheej. Kev sau ntawv yog siv los ua cov lus nug thiab teb cov lus nug. Cov menyuam kawm ntawv yuav kawm txog cov tswv yim sib tham los pab lawv kom sib tham. Ib qho tseem ceeb yuav tsum tau paub txog qhov kev hloov kho rau qhov kev sib tham rau tus neeg hnov lus sib txuas lus nrog cov lag ntseg thiab kawm txog kev sib txawv ntawm cov kev cai ntawm lwm yam tsis yog lawv tus kheej los ntawm kev sau ntawv thiab kev sib cuam tshuam. Yuav siv cov kev paub lus Askiv zoo los ntawm ntau yam kev ua thiab cov hauj lwm.
23 23 AP Art History Edison Kev Kos Duab thiab Kev Ua Yeeb Yam f - Visual and Performing Arts (VAPA) 10,11,12 Tsis Muaj Chav AP Art History ib yam nkaus li rau ib qho ob--semester kev kawm rau college uas tshawb lub ntsiab lus xws li qhov xwm ntawm daim duab, ua kev kos duab, thiab lus teb rau daim duab. Los ntawm kuv ua zoo tshuaj xyuas ib co duab ntawm 250 hauj lwm kos duab los ntawm ntau ntau tus neeg kos duab los ntawm puag thaum ub los rau tam sim no, chav kawm yuav qhia tob txog, txoj kev to taub ntawm keeb kwm kev kos duab los ntawm ntiaj teb thoob plaws kev xam pom. tej tub kawm ntawv dhau los muaj kev koom tes nraim ntiaj teb kev kos duab, txuam nrog nws cov ntawv thiab lub ntsiab lus, raws li lawv kev tau ua los, kev tshawb, kev sib tham, nyeem, thiab sau txog kev kos duab, cov neeg kos duab, kev ua duab, thiab teb rau thiab kev txhais ntawm daim duab.
24 24 AP Biology Bullard, Edison, Hoover, McLane, Sunnyside Tshawb Fawb d - Laboratory Science 11,12 Biology, concurrent enrollment in Chemistry AP Biology raug tsim los ib yam nkaus li ib qho ob-semester college chav kawm biology. chav kawm tsom ntsees rau kev los npaj tej tub kawm ntawv nrog lub ntsiab tswv yim, kev paub tseeb, thiab tej kev txawj tshawb xyuas tseev kom muaj los nrog kev sib tham nrog kev hloov ceev Tshawb Fawb ntawm biology. Los ua zoo xyuas kiag qhab nia AP, mus xyuas www.collegeboard.org; ntsib counselor rau lus qhia ntxiv.
25 25 AP Calculus AB Bullard, Duncan, Edison, Hoover, McLane, Roosevelt, Sunnyside Lej c - Mathematics 11,12 Trigonometry/Pre Calculus Chav kawm no yog qhia ntau txog kev sib txuas lus rau kev siv calculus, nrog cov ntsiab lus, cov ntsiab lus, thiab cov teeb meem tau qhia geometrically, zauv, analytically, thiab hais lus. Los saib xyuas cov qhab nia ntawm AP credit, mus xyuas www.collegeboard.org; mus ntsib tus kws pab tswv yim rau cov lus qhia.
26 26 AP Calculus BC Bullard, Edison, Hoover, McLane Lej c - Mathematics 11,12 Tsis Muaj AP Calculus BC yog kev txuas ntxiv ntawm AP Calculus AB thiab xyuas txog cov ntsiab lus tseem ceeb. chav kawm no yog qhia ntau txog kev sib txuas lus rau kev siv calculus, nrog cov ntsiab lus, cov ntsiab lus, thiab cov teeb meem tau qhia geometrically, zauv, analytically, thiab hais lus. Los saib xyuas cov qhab nia ntawm AP credit, mus xyuas www.collegeboard.org; mus ntsib tus kws pab tswv yim rau cov lus qhia.
27 27 AP Chemistry Bullard, Edison, Hoover, McLane, Sunnyside Tshawb Fawb d - Laboratory Science 11,12 Biology and Chemistry AP Chemistry yog tsim los ua qhov sib txawv ntawm cov chav kawm chemistry feem ntau tau txais thaum lub sij hawm kawm thawj xyoo. Chav kawm no yuav qhia cov tub kawm ntawv txog kev to taub txog cov qauv thiab kev txawj ntse hauv kev ua hauj lwm txog cov teeb meem tshuaj thiab yuav tsum npaj kom lawv ua hauj lwm rau xyoo ob hauv chemistry. Qhov tseem ceeb ntawm AP Chemistry yog ntawm kev siv tshuaj lom neeg, kev ua lej qauv ntawm cov qauv, thiab cov kev tshawb nrhiav chemistry ntau. Kev xaiv kom tau qhab nia qib siab hauv tsev kawm ntawv theem siab; saib tus xib fwb qhia. Yog xav saib xyuas cov qhab nia rau AP, thov mus xyuas www.collegeboard.org; mus ntsib tus kws pab tswv yim rau cov lus qhia.
28 28 AP Computer Science A Bullard, Edison, Sunnyside Kev Kawm Hauj Lwm g - College Preparatory Elective 11,12 Tsis Muaj Cov Chav Kawm AP Computer Tshawb Fawb yog tsim los ua ib chav pib kawm hauv lub computer Tshawb Fawb. Hoob no yuav qhia ntau txog kev tsim cov kev pabcuam hauv computer los yog qee yam ntawm cov kev pab cuam uas yog kho qhov teeb meem uas tsim nyog thiab tsim teeb meem uas tsim cov kev pab cuam kom nkag siab, hloov mus ua, thiab thaum tsim nyog, rov siv tau dua. Txhua tus tub kawm ntawv cov lus teb uas muaj cov cai hauv kev xeem Advanced Placement yuav tsum muab sau rau hauv Java. Los saib xyuas cov qhab nia ntawm AP credit, mus xyuas www.collegeboard.org; mus ntsib tus kws pab tswv yim rau cov lus qhia.
29 29 AP Computer Science Principles Bullard, Cambridge, DeWolf, Duncan, Edison, Patiño, Roosevelt Kev Kawm Hauj Lwm g - College Preparatory Elective 10,11,12 Tsis Muaj AP Computer Tshawb Fawb Txheej Txheem Zoo Tshaj Plaws yog sib npaug ntawm cov txheej txheem kawm qib siab uas pib lub elementary-semester. Hauv chav kaww no, cov tub kawm ntawv yuav tsim cov kev xav txog kev vam meej rau kev ua tiav ntawm txhua txoj kev kawm, xws li siv cov cuab yeej computational los soj ntsuam thiab kawm cov ntaub ntawv thiab ua hauj lwm nrog cov ntaub ntawv loj loj los tshuaj xyuas, pom, thiab kos npe los ntawm kev hloov. Peb nqua hu kom cov tub kawm ntawv xav txog creatively thaum siv computer software thiab lwm yam cuab yeej los tshawb txog cov lus nug uas lawv nyiam. Los saib xyuas cov qhab nia ntawm AP credit, mus xyuas www.collegeboard.org; mus ntsib tus kws pab tswv yim rau cov lus qhia.
30 30 AP English Language & Composition Bullard, Design Science, Duncan, Edison, Hoover, McLane, Roosevelt, Sunnyside Lus Askiv b - English 11,12 Tsis Muaj Chav kawm no yog qhia txog kev txhim kho cov tub kawm ntawv cov cuab yeej los nyeem thiab soj ntsuam cov kev xaiv lus hauv cov ntawv nyuaj thiab kev sau ntawv ntawm cov neeg sau ntawv uas qhia tau tias lawv paub txog cov ntsiab lus ntawm rhetoric. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum tau ua ntau yam kev nyeem ntawv nyob rau hauv ntau hom kev xaiv thiab hom yeeb yam uas muaj ntau lub ntsiab lus nrog lub hom phiaj ntawm kev kawm txog cov neeg sau ntawv xaiv ua cov ntawv nyeem thiaj li yuav pab lawv lub hom phiaj. Tsis tas li ntawd, cov tub kawm ntawv yuav tsum hwm lawv cov kev txawj sau ntawv raws li lawv paub txog cov lus txuas lus rau lawv thaum sau ntawv cov kev sau ntawv, kev sib tw, thiab kev tshawb fawb. Yog xav saib xyuas cov qhab nia rau AP, thov mus xyuas www.collegeboard.org; mus ntsib tus kws pab tswv yim rau cov lus qhia.
31 31 AP English Literature & Composition Bullard, Duncan, Edison, Hoover, McLane, Roosevelt, Sunnyside Lus Askiv b - English 12 AP Language and Composition recommended AP Literature tham txog dav dav txog cov ntsiab lus thiab kev txawj ntse, suav nrog: diction thiab kev sau ntawv hom lus, kev sib txuas lus thiab kev kho kom rov zoo dua qub. Cov tub kawm ntawv koom rau hauv kev nyeem ntawv tseem ceeb thiab kev tshawb xyuas cov kev xav ntawm cov neeg sawv cev ua hauj lwm los ntawm ntau yam thiab ntau lub sij hawm. Los saib xyuas cov qhab nia ntawm AP credit, mus xyuas www.collegeboard.org; mus ntsib tus kws pab tswv yim rau cov lus qhia.
32 32 AP Environmental Science Duncan, Edison, Hoover, Roosevelt, Sunnyside Tshawb Fawb d - Laboratory Science 11,12 Biology, concurrent enrollment in Chemistry Chav kawm no yog tsim los ua kom muaj sib npaug ntawm ib-semester, kawm chav kawm college introductory hauv environmental Tshawb Fawb. Tsis zoo li ntau lwm yam kev kawm hauv tsev kawm ntawv qib siab Tshawb Fawb, Environmental Tshawb Fawb yog muab los ntawm ntau lub chaw, suav nrog geology, biology, environmental studies, Environment Search, chemistry, thiab geography. Cov ncauj lus yuav muaj xws li: chemistry, lub ntiaj teb systems, ecosystems, biomes, energy resources, cua, dej, cua, thiab kev nyab xeeb. Cov tub kawm ntawv tseem yuav kawm txog kev nyab xeeb ntawm Laboratory Laboratory, siv txoj kev tshawb fawb, koom nrog kev tshawb nrhiav thiab kev sim, thiab siv ntau yam cuab yeej thiab khoom siv. Los saib xyuas cov qhab nia ntawm AP credit, mus xyuas www.collegeboard.org; mus ntsib tus kws pab tswv yim rau cov lus qhia.
33 33 AP European History Bullard, Duncan, McLane, Roosevelt, Sunnyside Keeb Kwm/Kev Haum Xeeb a - History/Social Science 10 Tsis Muaj Kev kawm txog keeb kwm ntawm teb chaws Europe txij thaum 1450 pib qhia cov tub kawm ntawv kawm txog kev coj noj coj ua, kev noj nyob, kev coj ua, thiab kev sib raug zoo uas ua lub hauv paus hauv lub ntiaj teb uas lawv nyob. Ntxiv rau kev qhia txog cov kev tshwm sim thiab kev txav mus los, cov hom phiaj ntawm qhov AP program hauv Keeb Kwm European yog tsim los (1) kev nkag siab txog qee cov ntsiab lus tseem ceeb nyob hauv Keeb Kwm European , (2) muaj peev xwm los tshuaj txog cov pov thawj keeb kwm thiab kev txhais keeb kwm, thiab (3) qhov peev xwm los nthuav qhia kev nkag siab keeb kwm hauv kev sau ntawv. Yog xav saib xyuas cov qhab nia rau AP, thov mus xyuas www.collegeboard.org; mus ntsib tus kws pab tswv yim rau cov lus qhia.
34 34 AP French Language And Culture Edison, Sunnyside Lwm Yam Lus Tsis Yog Lus Askiv e - Language Other Than English (LOTE) 11 French III los yog tus xib fwb kev pom zoo Chav kawm ntawv qib siab no hais txog kev siv hom lus, sau ntawv, thiab mloog kev nkag siab. Cov tub tub kawm ntawv yuav npaj cov AP French Fab Kev Txawj Ntse los ntawm kev sib tham, kev sib cav, kev ua yeeb yam, kev ua hauj lwm, paj huam, cov kev ua, thiab cov dab neeg. Los saib xyuas cov qhab nia ntawm AP credit, mus xyuas www.collegeboard.org; mus ntsib tus kws pab tswv yim rau cov lus qhia. Chav kawm no yog kawm ua hom lus.
35 35 AP Government And Politics US Bullard, Duncan, Edison, Hoover, McLane, Roosevelt, Sunnyside Keeb Kwm/Kev Haum Xeeb a - History/Social Science 12 Tsis Muaj Chav AP Government & Politics United States npaj muaj ib qho tshuaj ntsuam kev xam pom txog tsoom fwv thiab nom tswv hauv Teb Chaws Meskas. Chav kawm ntawv muaj feem rau tag nrho kev kawm cov tswv yim dav dav siv los txhais U.S. cov kev ua nom ua tswv thiab kev tshuaj xyuas ntawm cov kev kawm ntsees twg. Nws kuj tseem tseev kom muaj kev swm nrog rau ntau lub koom haum, tej pab pawg, kev ntseeg, thiab tej tswv yim uas tshwm sim U.S. kev ua nom ua tswv tiag. Los ua zoo xyuas chav AP qhab nia ntsees, mus saib www.collegeboard.org; mus ntsib tus "counselor" rau lus qhia ntau ntxiv.
36 36 AP Human Geography Bullard, Duncan, Edison, Hoover, McLane, Patiño, Roosevelt, Sunnyside Keeb Kwm/Kev Haum Xeeb a - History/Social Science 9,10,11,12 Tsis Muaj Lub hom phiaj ntawm cov chav kawm AP hauv Human Geography yog los qhia cov tub kawm ntawv txog kev kawm txog cov qauv thiab kev ua hauj lwm uas tau hloov tib neeg kev nkag siab, kev siv, thiab kev hloov ntawm Ntiaj Teb qhov chaw. Cov tub kawm ntawv ntiav cov tswv yim txog kev sib haum xeeb thiab kev pom kev zoo nkauj rau kev ntsuam xyuas tib neeg lub koom haum thiab nws qhov kev tsim txom. Lawv tseem kawm txog cov tswv yim thiab cov cuab yeej siv geographers siv hauv lawv Tshawb Fawb thiab xyaum. Yog xav saib xyuas cov qhab nia rau AP, thov mus xyuas www.collegeboard.org; mus ntsib tus kws pab tswv yim rau cov lus qhia.
37 37 AP Macroeconomics Hoover, McLane, Sunnyside Keeb Kwm/Kev Haum Xeeb g - College Preparatory Elective 12 Tsis Muaj AP Macroeconomics yog tsim los qhia cov tub kawm ntawv kom nkag siab txog cov qauv ntawm kev lag luam uas siv rau qhov kev lag luam. Xws li ib chav kawm tshwj xeeb txog kev tshawb fawb txog cov nyiaj tau los hauv teb chaws thiab kev txiav txim siab, thiab tseem paub txog kev paub txog kev lag luam, kev lag luam, thiab kev lag luam thoob ntiaj teb. Macroeconomics piav txog nyiaj txiag ib puag ncig peb txhua tus nyob nrog rau kev cuam tshuam ntawm tsoom fwv kev txiav txim siab ntawm ob leeg tib neeg thiab lub lag luam hauv zej zog. Yog xav saib xyuas cov qhab nia rau AP, thov mus xyuas www.collegeboard.org; mus ntsib tus kws pab tswv yim rau cov lus qhia.
38 38 AP Microeconomics Edison Keeb Kwm/Kev Haum Xeeb g - College Preparatory Elective 12 Tsis Muaj AP Microeconomics npaj muaj ib qho kev to taub thoob plaws ntawm cov ntsiab lus ntawm cov kev lag luam uas siv rau cov kev ua ntawm tej twb tus kev muab kev txiav txim siab, tag nrho cov neeg siv thiab cov neeg tsim, hauv qhov kev ua lag luam loj loj. Nws yog qhov tseem ceeb ntawm kev lag luam thiab kev ua haujlwm ntawm kev lag luam khoom muag, thiab suav nrog kev kawm txog kev lag luam thiab lub luag haujlwm ntawm tsoom fwv hauv kev txhawb kev ua haujlwm zoo thiab kev ncaj ncees hauv kev lag luam. Cov lag luam yuav tau kawm txog kev nkag siab tias vim li cas cov tib neeg nkag mus rau kev ua lag luam, kev txiav txim siab ua lag ua luam, thiab lawv cov teeb meem hauv zej zog. Tsis tas li ntawd, yuav tsum muab rau cov txiaj ntsig ntawm kev ua se thiab cov laj thawj ntawm cov khoom siv thiab kev thov. Yog xav saib xyuas cov qhab nia rau AP, thov mus xyuas www.collegeboard.org; mus ntsib tus kws pab tswv yim rau cov lus qhia.
39 39 AP Music Theory Bullard, Roosevelt, Sunnyside Kev Kos Duab thiab Kev Ua Yeeb Yam f - Visual and Performing Arts (VAPA) 10,11,12 Students must be able to play a standard instrument and read/sing music Chav kawm yuav mloog zoo rau cov ntsiab lus ntawm chord kev tsim kho thiab ntaus suab paj nruag thiab siv cov nta no los tsim cov thawj cov hauj lwm hauv cov ntawv me me. Cov menyuam yaus ua ke yuav muab coj los ua ke ntawm tus kawm ntawv txoj hauj lwm. Chav nyob rau hauv kev ua thiab cov suab paj nruag muaj keeb kwm. Yog xav saib xyuas cov qhab nia rau AP, thov mus xyuas www.collegeboard.org; mus ntsib tus kws pab tswv yim rau cov lus qhia.
40 40 AP Physics I Bullard, Duncan, Edison, Roosevelt Tshawb Fawb d - Laboratory Science 10,11,12 Tsis Muaj AP Physics 1 yog ib qho hauv paus kawm algebra rau kev kawm theem college chav kawm physics uas tshawb txog cov ntsiab lus xws li Newtonian mechanics xam nrog rau lub zog kiv kiv); hauj lwm, lub zog, thiab lub hwj chim; mechanical waves thiab suab; thiab pib, txuas hluav taws xob yooj yooj yim. Los ntawm qhov kev kawm raws li kev kawm, cov tub kawm ntawv yuav tsim kev xav txog kev xav thiab kev txawj xav.
42 42 AP Physics C: Mechanics Bullard, Edison Tshawb Fawb d - Laboratory Science 11,12 Physics and completion or concurrent enrollment in calculus Nyob rau hauv chav kawm Physics C, kwv lam li ntawm ib-nrab xyoo yog tso sib rau cov kev khiav dej num. Kev siv calculus hauv qhov teeb meem daws teeb meem thiab hauv cov ntawv pom zoo yuav tsum nce ntxiv raws li kev kawm tau zoo. Hauv ib nrab ntawm cov chav kawm C, qhov tseem ceeb yog nyob rau ntawm hluav taws xob thiab hluav taws xob. Calculus yog siv dawb hauv kev qauv tswv yim thiab kev daws teeb meem. Qhov no yog sib npaug rau cov chav kawm qib siab puv nkaus rau cov menyuam kawm ntawv uas nrhiav cov haujlwm ua hauj lwm hauv engineering, Lej, physics, astronomy, chemistry, geology, electronics, computers, thiab lwm yam. Yog xav saib xyuas cov qhab nia rau AP, thov mus xyuas www.collegeboard.org; mus ntsib tus kws pab tswv yim rau cov lus qhia.
43 43 AP Psychology Bullard, Edison, Hoover, McLane, Sunnyside Keeb Kwm/Kev Haum Xeeb g - College Preparatory Elective 11,12 Tsis Muaj Lub hom phiaj ntawm cov chav AP hauv Psychology yog los qhia cov kev tshawb fawb thiab kev tshawb fawb txog kev coj tus cwj pwm thiab kev puas hlwb ntawm tib neeg thiab lwm yam tsiaj. Cov tub tub kawm ntawv yuav muaj feem xyuam nrog rau kev xav txog cov kev xav ntawm lub hlwb, cov ntsiab cai, thiab qhov tshwm sim uas muaj feem xyuam nrog txhua qhov loj hauv fab tsawg hauv psychology. Lawv yuav kawm txog kev ncaj ncees thiab cov tswv yim kev puas siab ntsws siv hauv lawv kev haum xeeb thiab kev xyaum. Yog xav saib ntsees rau qhab nia AP, thov mus xyuas www.collegeboard.org; mus ntsib tus kws pab tswv yim rau lus qhia.
44 44 AP Research Patiño Kev Kawm Hauj Lwm g - College Preparatory Elective 11,12 Online Design And Marketing AP Kev Tshawb Nrhiav ua rau tej tub kawm ntawv ntsuam xyuas mus tob txog lub ntsiab lub txuj ci, daws teeb meem, los yog xwm txheej tej twb tus nyiam. los ntawm qhvo kev ntsuam xyuas no, tej tub kawm ntawv tsim, npaj, thiab ua ib qho ib qho kev tshawb nrhiav taug xyuas thawm xyoo los piav qhia txog qhov lus tshawb nrhiav. Nyob rau chav AP Tshawb Nrhiav no, tej tub kawm ntawv txhab lawv tej kev txawj uas tau kawm hauv hoob AP Seminar los ntawm kev to taub txog kev tshawb nrhiav; ntiav kev tshawb fawb txog kev ncaj ncees; thiab nkag mus rau, tshawb xyuas, thiab muab tej ntaub ntawv sau cia ua ke thaum lawv tham txog lo lus nug tshawb nrhiav. Cov tub kawm ntawv tshawb txog lawv txoj kev loj hlob, sau lawv tej kev ua, thiab hloov cov zaj lus ntawm txoj kev loj hlob ntawm lawv cov kev tshawb fawb los ntawm cov ntaub ntawv. Chav kawm mua ntaub ntawv kawm txuj ci txog li ntawm 4000-5000 lo lus (nrog rau kev ua yeeb yam los yog kev tsim khoom ntawm qhov khoom siv) thiab kev nthuav qhia nrog kev hais lus tiv thaiv.
45 45 AP Seminar Patiño Kev Kawm Hauj Lwm g - College Preparatory Elective 11 Tsis Muaj Nyob hauv AP Seminar, cov tub kawm ntawv tshawb fawb txog tej teeb meem ntawm lub ntiaj teb los ntawm ntau lub tswv yim, sib sau ua ke thiab tshawb xyuas cov ntaub ntawv los ntawm ntau qhov chaw los ua kom muaj tej pov thawj muaj tseeb thiab muaj pov thawj. Cov tub kawm ntawv koom nrog kev sib tham txog tej teeb meem kev kawm thiab tej teeb meem ntawm lub ntiaj teb los ntawm ntau qhov kev xam pom, xav txog ntau qhov kev xam pom thiaj muaj kev txuam tob txog kev tshawb xyuas kev kawm. Tshawb nrhiav tej kev xam pom sib txawv thiab kev sib txuas thoob plaws tej zaj kev kawm yog lub hauv paus ntawm AP Seminar. Lub ntsiab lus ua tsi ntsees ntawm AP Seminar hauv Patiño School of Entrepreneurship yog hais txog kev lag luam thiab pib cov kev kawm txog pib ib lub tuam txhab, uas npaj tej tub kawm ntawv paub txog ntawm kev tswj kev lag luam rau theem siab. Nov yog ib feem ntawm ob chav kawm rau ib qho AP Capstone tshwj xeeb tau ntaub ntawv pov thawj.
46 46 AP Spanish Language Bullard, Duncan, Edison, Fresno, Hoover, McLane, Roosevelt, Sunnyside Lwm Yam Lus Tsis Yog Lus Askiv e - Language Other Than English (LOTE) 9,10,11,12 Spanish IV, Spanish for Native Speakers II los yog tus xib fwb kev pom zoo Chav kawm ntawv qib siab no hais txog kev siv hom lus, sau ntawv thiab mloog kev nkag siab. Cov tub kawm ntawv yuav npaj rau AP AP Spanish Kev Xeem los ntawm kev sib tham, kev sib cav, kev ua yeeb yam, cov kev xyaum ua hauj lwm, pajhuam, tej kev ua si, thiab novels. Yog xav saib xyuas cov qhab nia rau AP, thov mus xyuas www.collegeboard.org; mus ntsib tus kws pab tswv yim rau cov lus qhia. Cov tub kawm ntawv uas tau kawm tiav hauv chav kawm no yuav raug txhawb kom mus kawm rau hauv AP Spanish Literature xyoo tom qab . Chav kawm no yog kawm ua hom lus.
47 47 AP Spanish Literature Bullard, Edison, Hoover, McLane, Roosevelt, Sunnyside Lwm Yam Lus Tsis Yog Lus Askiv e - Language Other Than English (LOTE) 10,11,12 AP Spanish Language los yog tus xib fwb kev pom zoo AP Spanish Literature yog ib chav kawm qib siab nrog kev qhia tob thiab kev xyaum sau ntawv thiab sau ntawv. Yog xav saib xyuas cov qhab nia rau AP, thov mus xyuas www.collegeboard.org; mus ntsib tus kws pab tswv yim rau cov lus qhia. Hoob no yog kawm ua hom lus.
48 48 AP Statistics Bullard, Edison, Hoover, McLane, Roosevelt, Sunnyside Lej c - Mathematics 12 Algebra II Chav kawm no qhia tej tub kawm ntawv txog cov ntsiab lus tseem ceeb thiab cov cuab yeej siv los khaws, tshuaj, thiab kos cov lus xaus ntawm cov ntaub ntawv. Cov tub kawm ntawv ntaub ntawv tshawb nrhiav, npaj ib txoj kev tshawb nrhiav, xav txog cov qauv, thiab kos cov laj thawj. Los saib xyuas cov qhab nia ntawm AP mus xyuasit www.collegeboard.org; ntsib counselor rau lus qhia ntau ntxiv.
49 49 AP Studio Art: Drawing Edison, McLane, Roosevelt, Sunnyside Kev Kos Duab thiab Kev Ua Yeeb Yam f - Visual and Performing Arts (VAPA) 10,11,12 Tsis Muaj Chav kawm no yog tsim rau cov tub kawm ntawv tshaj li kos duab nws kawm txuas ntxiv ntau lub tswv yim rau kev xaiv xov xwm, keeb kwm ntsiab lus tob kos duab, thiab npaj cov kev nthuav qhia. Chav kawm no tseem ua kom muaj kev tshawb nrhiav thiab kev txhim kho ntawm peb seem ntawm AP Portfolio: kev nthuav dav ntawm kev txawj ntse ntawm qhov kev paub, tus tub kawm ntawv txoj kev ua kom pom tseeb thiab kev loj hlob ntawm lub tswv yim pom tau hais tias yog qhov kev xav, thiab txoj hauj lwm tseem ceeb ntawm txoj kev tsim cov hauj lwm zoo tshaj plaws thiab kev coj ua hauj lwm. Los ua zoo xyuas ntsees txog AP chav kawm tau qhab nia, mus xyuas www.collegeboard.org; ntsib nrog counselor rau lus qhia ntxiv.
50 50 AP United States History Bullard, Duncan, Edison, Hoover, McLane, Roosevelt, Sunnyside Keeb Kwm/Kev Haum Xeeb a - History/Social Science 11 Tsis Muaj AP qhov kev kawm hauv Keeb Kwm Teb Chaws Meskas yog tsim los npaj cov tub kawm ntawv nrog tej kev txawj muaj feem rau thiab qhov kev paub tseeb tseev kom muaj los do nrog cov teeb meem tseem ceeb thiab tej ntaub ntawv los ntawm "pre-Columbian era" rau tam sim no. Cov tub kawm ntawv yuav kawm txog kev nkag tau rau ntaub ntawv keeb kwm — lawv qhov tseeb ntawm qhov teeb meem muab txhais rau, lawv kev txaus ntseeg, thiab lawv kev tseem ceeb — thiab luj qhov tim khawv thiab kev txhais keeb kwm lub sijhuawm tam sim ntawm. Chav AP United States History yuav tsum tsim tau cov kev txawj ntse tsim nyog thaum txog lub sij hawm xaus rau lub hauv paus txiav txim thiab rau cov qab hau tam sim no thiab tim khawv meej meej thiab yaum ua ib qho kev sau ntawv. Kev los ua zoo saib ntsees rau chav AP qhab nia, mus saib www.collegeboard.org; mus ntsib tus "counselor" rau lus qhia ntau ntxiv.
51 51 Application Design and Research Edison Kev Kawm Hauj Lwm g - College Preparatory Elective 11,12 Tsis Muaj Chav Application Design thiab Research no cob kom cov tub ntxhais kawm ntawv siv lawm txoj kev kawm thiab kev txawj ntse los mus tsim thiab nthuav tawm ib yam program uas interactive (xws li video game ls sis app) los rau lawv cov phooj ywg thiab zej zog tau pom. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav nce ib theem rau ib theem los mus tsim lawv li application develolpment kom muaj daim tawm tswv yim (planning and designing), tsim tawm los (production) thiab muab muag (marketing). Tsis tag li ntawd, cov vtub ntxhais kawm ntawv yuav kawm tau txog kev sib pab ua hauj lwm, kev sib rau tswv yim, kev sib kho tswv yim, ntsuam xyuav seb zej zog nyiam dab tsi thiab coj lub tswv yim los nthuav rau cov neeg ua hauj lwm paub. Cov uas lawv yuav kawm thiab ua no, tsis yog yuav pab kom cov tub ntxhais kawm ntawv paub siv software development xwb, tiam sis yuav pab tau lawm thaum uas lawv yuav los nrhiav hauj lwm ua thiab.
52 52 Applied Chemistry And Biotechnology (UCCI) McLane Tshawb Fawb d - Laboratory Science 10,11,12 Tsis Muaj Chav kawm no tso cai rau cov tub kawm ntawv los tshawb xyuas thiab siv cov chemistry thiab biotechnology cov tswv yim thiab cov hau kev los nkag to taub thiab hais txog cov teeb meem ntsig txog tib neeg kev xav tau. Txawm hais tias ib tug chemistry los yog biotechnology txoj hauv kev ua hauj lwm zoo tshaj nyob ntawm qhov tshwj xeeb ntawm qhov teeb meem, thiab feem ntau ob qho tib si mus rau qhov teeb meem yog qhov tsim nyog rau kev daws teeb meem. Hauv chav kawm no, cov tub kawm ntawv yuav los kawm txog cov kev uas yuav tsum tau sim, los ntxuav, thiab tiv thaiv peb cov khoom siv dej, nkag siab txog tej yam khoom loj thiab lub zog hauv lawv cov zaub mov, tshawb nrhiav cov zaub mov uas raug hloov kho thiab lawv lub luag hauj lwm txog kev noj qab haus huv, hom zaub mov thiab lwm yam tshuaj uas ua rau muaj kab mob. Txhua tus tub kawm ntawv yuav tsum tau tshawb nrhiav thiab tsim kev daws teeb meem rau cov kev xav tau ntawm cov kev xav tau no.
53 53 Applied Medical Sciences Duncan, McLane, Roosevelt, Sunnyside Kev Kawm Hauj Lwm g - College Preparatory Elective 9 Tsis Muaj Siv Kev Kho Mob Tshawb Fawb yog ib txoj kev kawm txog kev ua hauj lwm kho mob thiab cov kev paub ntxiv (Cov Kev Txawj Txhab Ntxiv). Chav kawm no yuav qhia txog cov hauj lwm hauv kev kho mob uas suav nrog kev qhia txog kev tiv thaiv, kev kho thiab kev tswj kev mob nkeeg thiab kev tiv thaiv ntawm lub hlwb thiab lub cev kom zoo los ntawm cov kev pab cuam los ntawm cov kws kho mob thiab cov kws kho mob sib koom tes. Tsis tas li, chav kawm no qhia cov tub kawm ntawv txog kev paub, kev txawj thiab daim ntawv thov kom muaj kev tu-ncua tam sim rau cov neeg uas muaj mob ceev heev. Cov tub kawm ntawv yuav kawm, xyaum ua thiab muaj ntaub ntawv pov thawj rau hauv kev ntsuam xyuas, kev ua pa thiab cawm lub plawv thiab cov txheej txheem kev pab cuam kom txog rau thaum thauj los yog cov kws kho mob tuaj txog ntxiv.
54 54 Art I Bullard, Cambridge, De Wolf, Edison, Fresno, Hoover, J.E. Young, McLane, Phoenix, Roosevelt, Sunnyside Kev Kos Duab thiab Kev Ua Yeeb Yam f - Visual and Performing Arts (VAPA) 9,10,11,12 Tsis Muaj Cov tub kawm ntawv kawm paub txog kev kos duab, tsim cov kev txawj kos duab, kawm ua haujlwm nrog ntau hom khoom siv kos duab, kawm kom paub siv sib xyaw thiab siv cov xim, tau cov ntsiab lus ntawm kev kos duab, thiab siv cov ntsiab lus thiab cov qauv ntawm kev tsim los tsim cov duab kos duab. Daim duab keeb kwm yog qhia. Cov tub kawm ntawv ua hauj lwm hauv kev kos duab, pleev duab, kos duab, thiab luam tawm. Art I yog qhov yuav tsum ua ua ntej rau txhua yam kev kawm ob sab.
Back to top