This page is also available in: English Español Hmong

Lub zam muag thiab lub tswv yim ntawm Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv yog kev ntseeg hais tias txhua tus neeg tuaj yeem kawm tau. Xam li ntawd peb thiaj ntseeg hais tias no yog peb lub luag haujlwm los npaj txhua tus tub ntxhais kawm rau lub neej yav tom ntej thiab txhawb kev nkag siab ntawm nws cov cuab yeej cuab tam. Hauv kev txhawb cov kev ntseeg tseem ceeb uas tsim los ntawm Pawg Saib Xyuas Tsev Kawm Ntawv, peb cov tsev kawm ntawv theem siab txhawb nqa kev kawm meej tshaj, kev qhia zoo, kev coj, thiab zej zog nyab xeeb thiab ruaj ntseg. Txhua lub tsev kawm ntawv theem siab muab qhov chaw kawm kom tau raws li kev kawm thiab kev xav tau ntawm ntau haiv neeg, kev qhia ntawv thiab kev kawm sab nrauv, thiab thov cov neeg pab thiab siv khoom tom tsev, hauv tsev kawm ntawv, thiab zej zog los ua kom tau raws li qhov kev xav tau tam sim no raws li cov tub ntxhais nyiam. Vim hais tias, nyob hauv lub ntiaj teb yeej tsis yooj yim, lub tsev kawm ntawv cov txheej txheem npaj txhua tus tub ntxhais kawm ntawv rau lub neej yav tom ntej.

Phau ntawv qhia Tsev Kawm Ntawv High Scholl no qhia txog Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov chav kawm rau xyoo 2020-2021. Phau ntawv no qhia tswv yim txog kev npaj ua kom cov tub ntxhais kawm thiab cov niam txiv tuaj yeem tsim sij hawm txog cov chav kawm. Nyob rau hauv phau ntawv no yog Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov kev kawm tiav tam sim no thiab kev nkag mus rau UC / CSU thiab NCAA cov qauv kev tsim nyog.

Kev siv cov kev pab no thiab nrog rau lawv niam lawv txiv thiab tus kws pab tswv yim, cov tub ntxhais kawm ntawv yuav npaj tau lawv cov sijhawm kawm rau xyoo kawm ntawv tom ntej no. Cov tub ntxhais kawm yuam tsum xaiv cov chav kawm kom nyuaj tshaj qhov laws ua tau thiab raws li lawv siab xam siab nyiam. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum xaiv cov chav kawm uas yuav npaj tau lawv zoo tshaj rau cov kev kawm mus ntxiv thiab cov kev xaiv. Txhua tus neeg pab tswv yim hauv tsev kawm ntawv theem siab yuav npaj los pab cov tub ntxhais kawm thiab cov niam txiv ib lub tswv yim rau plaub xyoos kawm. Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv kev cog lus rau niam txiv kev koom tes txhawb nqa thiab txais tos kev koom tes ntawm cov niam txiv thaum lub sijhawm npaj txheej txheem no mus kom kawm ntawv cov high school. Cov niam txiv yog cov koom tes tseem ceeb hauv lawv tus tub ntxhais kawm txoj kev kawm theem siab. Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cog lus rau niam txiv kev koom tes txhawb nqa thiab txais tos cov niam txiv thaum lub sijhawm no npaj txheej txheem rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv high school. Niam txiv koom tes yog ib qho tseem ceeb hauv cov tus tub ntxhais txoj kev kawm high school. Thov hu rau koj lub tsev kawm ntawv cov neeg ua haujlwm thaum twg koj xav tau kev pabcuam losis muaj lus nug rau cov kev kawm tam sim no.

Back to top