This page is also available in: English Español Hmong

Nyob zoo txog cov tub ntxhais kawm ntawv, niam txiv, thiav cov saib xyuas:

Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv High School Cov Chav Kawm Phau Ntawv Qhia muaj cov lus tseem ceeb rau koj los npaj koj txoj kev kawm rau xyoo 2020-21. Phau ntawv no tau ua tib zoo tsim los muab cov ntaub ntawv tseem ceeb rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab lawv tsev neeg.

Peb cov tsev kawm ntawv high school muab ntau txoj kev xaiv rau koj los xaiv ntawm koj tus kheev npaj rau koj lub neej kawm ntawv tom ntej thiab kev ua haujlwm. Kev xaiv cov kev kawm ua haum rau koj yog raws li koj lub hom phiaj ntawm kev ua haujlwm, ntawm yus tus kheej cov kev xav, txoj kev yuavtsum kawm tiav, thiab kev nkag tau rau cov colleges thiab universities. Tw yus tus kheej kom koom rau hauv ntau qhov chaw kawm high school (AP courses) sai li sai tau. Xav txog cov hauj lwm uas koj nyiam thiab ua yam pab rau cov kev kawm uas haujlwm Career Technical Education (CTE) hauv koj lub tsev kawm ntawv.

Peb cov kws pab tswv yim, cov xib fwb, thiab cov thawj saib xyuas tsev kawm ntawv nyob ntawm no teb tau koj cov lus nug. Peb yuav txhawb koj thiab pab kom koj muaj cov kev kawm txaus thiab tsim nyog koj kawm tiav. Xav kom koj muaj lub xyoo kawm ntawv zoo!

Robert G. Nelson, Ed.D.

Tuam Thawj Saib Kev Kawm

Back to top