This page is also available in: English Español Hmong

Tej lwb lub tsev kawm ntawv theem siab muaj ib Lub Chaw College & Career cog siab los txhawb pab Fresno Unified lub hom phiaj ntawm Npaj Muaj Cov Neeg Kawm Tiav Ua Tau Hauj Lwm.  Lub Chaw College & Career muaj kev sib txuam ntau nrog Txuj Ci Kawm Dej Num thiab kev qhuab ntuas kev kawm txuj ci.  Cov neeg tsim hauj lwm ua rau tej lwb lub chaw los khiav dej num tam li ib qho kev sib txuas nrog tej lag luam hauv zej zog, kev kawm txuj siab, tsev kawm ntawv kev qhua ntuas, thiab Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv qhov College & Career Readiness Departments los qhib muaj rau TXHUA tus tub kawm ntawv muaj ntau txoj kev pab thiab tej hau kev qhib.

Cov Kev Pab

 • Ntawv Tso Cai Ua Hauj Lwm
 • Kev Kawm Hauj Lwm Raws Li Kev Ua Hauj Lwm
  • Cov Qhua Lag Luam Hais Lus
  • Cov Kev Cob Qhia Daim Ntawv Qhia Txog Tus Kheej
  • Cov Kev Qog Xam Phaj
  • Kev Tshawb Xyuas Kev Ua Hauj Lwm
  • Kev Raws Qab Ua Hauj Lwm
  • Kev Tuaj Yeem Pab Dawb
  • Kev Pab Kev Kawm
 • Tej Hau Kev Qhib Xyaum Dej Num, them nyiaj thiab tsis them nyiaj
 • Teev Tej Kev Ua Hauj Lwm Ntxim Siab
 • College & Career Npaj Txhij Theem Qib
 • Cov Kev Nthuav Qhia
 • ASVAB Kev Xeem
 • Kev Txhawb Pab Kev Ua College Daim Ntawv Thov
 • Fresno Adult School Kev Nthuav Qhia
 • Kev Txhawb Pab FAFSA/Dream Act
 • UC Cor Rooj Cob Qhia Tus Kheej Kev Xam Pom
 • SAT/ACT Kev Cuv Npe
 • Lus Qhia Txog Nyiaj Pub thiab Kev Txhawb Pab

Tej Koob Tsheej & Tej Dej Num Ua

 • College Night @ Fresno Convention Center
 • Career Technical Education Expo Night @ Fresno Convention Center
 • Industry Partner Experiences
 • CTE Summer Enrichment
 • Cov Kev Mus Ncig Xyuas College
 • Career Skills Challenge Event @ FCC
 • On-Campus College thiab Cov Koob Tsheej Nthuav Kev Ua Hauj Lwm
 • College thiab Industry Cov Qhua Hais Lus
 • Cov Kev Xyaum Ua Hauj Lwm
 • Hhub Raws Qab Ua Hauj Lwm

Cov Chaw Career Center

 • Bullard High School
 • Cambridge High School
 • Design Science High School
 • DeWolf High School
 • Duncan Polytechnical High School
 • Edison High School
 • Fresno High School
 • Hoover High School
 • JE Young High School
 • McLane High School
 • Patiño School of Entrepreneurship
 • Roosevelt High School
 • Sunnyside High School
Back to top