This page is also available in: English Español Hmong

Niam txiv yog ib tug qauv zoo los pab lawv tej tub ntxhais npaj lub hom phiaj thiab tsim ib lub hom phiaj rau txoj kev kawm. Niam txiv yuav tsum:

  • Saib xyuas thiab tej khoom uas tau txais tom tsev kawm ntawv los thiab sib tham nrog rau lawv tej menyuam.
  • Kawm txog tej uas yuav tsum tau kawm kom tiav thiab saib xyuas menyuam cov ntawv kom muaj txhij.
  • Nco ntsoov xyuas kom tub nxthais kawm xaiv qhov yuav pab tau lawv txoj kev kawm thiab lub hom phiaj.
  • Qhia tej tub ntxhais ho kawm cov chav uas siab zog los sis AP thiab tej yam uas tau ob qho qhab nia rau kev kawm qib siab rau thaum tseem kawm nyob hauv high school.
  • Pab tub ntxhais kawm txog kev kawm qib siab thiab lub hom phiaj uas lawv nyiam.

Tej tub ntxhais uas lawv kawm ntau chav duas mas feem ntaus lawv yeej kawm tau zoo duas nyob rau hauv tsev kawm ntawv.  Fresno cov tsev kawm ntawm kuj muaj koom hoom, ib pab ib pawg thiab lub cib fim rau kev kawm, cog kev phooj ywg, thiab xyaum txoj kev coj zoo.  Txhawb kom koj tus tub ntxhais ho kawm ib chav tshaj rau txoj kev kawm.

ATLAS Niam Txiv Chaw Tso Lus Qhia

ATLAS yog Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Tub Ntxhais Kawm cov Ntaub Ntawv Xov Xwm. Ib qho tseem ceeb rau cov tub ntxhais kawm ntawv yog kom muaj txoj hauv kev rau lawv los tshawb xyuas lawv cov qhab nia mus tas li. Niam Txiv Qhov Chaw (Parent Portal) tso lub qhia zoo ib yam ATLAS thiab pub rau lawv saib xyuas lawv cov tub ntxhais kawm txoj kev kawm thoob plaws hauv lub xyoo kawm ntawv. Cov niam txiv tuaj yeem sau npe tau txais EduText, ua yog ib qhov los qhia sau tuaj hauv xov tooj txog tub ntxhais cob qhab nia thiab yog muaj qhaj tsis tuaj kawm ntawm. Yog niam txiv cov xov tooj tseeb hauv ATLAS, cov niam txiv yuav muaj peev xwm tau txais cov ntawv sau tuaj tsis tu ncua.

Rau kev teev npe, thov mus los hu rau tim koj tus menyuam lub tsev kawv ntawm.

Kev Tw Ntawm Kev Kawm Tshaj

Cov tub ntxhais kawm siv tau cov txheej txheem kom pab rau txoj kev kawm nce qib mus rau kev kawm tiav thiab/lossis ua kom yooj yim rau hauv kev xaiv ntawm tej chav kawm. Qhov tseem ceeb ntawm txoj kev kawm no yog los tso cai rau cov tub ntxhais kawm ntawv kom mus cuag lawv txoj kev kawm rau yav tom ntej. Thov hu rau koj tus neeg kawm ntawv tus kws pab tswv yim rau tej yam lus qhia txog cov kev kawm nyuaj.

Niam Txiv Kev Kawm Txhawb Tub Ntxhais Kawm Ntawv

Niam Txiv Kev Kawm Txhawb Tub Ntxhais Kawm Ntawv yog lub tswv yim tsim los ntawm Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv kom muaj peev xwm, koom tes, thiab txuas nrog tsev neeg rau lawv lub tsev kawm ntawv. Ntawm qhov tseem ceeb ntawm tsev neeg thiab lub zej zog qhov kev sib koom tes yog lub hom phiaj rau kev kawm niam txiv kom tau kev txhawb nqa tub ntxhais txoj kev kawm. Niam Txiv Kev Kawm Txhawb Tub Ntxhais Kawm Ntawv txhawb nqa kom muaj kev cuam tshuam nrog tsev neeg ntawm txhua theem ntawm tsev kawm ntawv. Xovtooj: (559) 457-3390

Email: Parent.University@fresnounified.org

Khoom Tsim Los Ntawm Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv

Cov tsav xwm hauv koog tsev kawm ntawv muaj peev xwm tso cai rau tus tub ceev xwm lossis tus neeg ua haujlwm hauv koog tsev kawm ntawv muag khoom tau rau ib tus twg, uas tau tsim los ntawm tib neeg, ntawm tus nqi cheeb tsam ntawm cov khoom siv los ntawm lub nroog kawm thiab siv nyob rau hauv. (Education Code section 17551)

Qhov kev pom zoo ntawm Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Cov Lus Qhia Tshaj Tawm, pawg thawj coj ntawm Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tau pom zoo rau txhua lub tsev kawm ntawv, nrog rau lawv cov neeg ua haujlwm thiab cov tub ceev xwm, hauv Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv kom them nqi raws li California Education Code section 17551.

Daim Ntawv Qhia Qhab Nia

Cov tub ntxhais kawm tau txais daim ntawv qhia qhab nia thaum xaus ntawm txhua lub quarter. Tsuas yog cov qhab-nees hauv “semester” lossis ib nrab xyoo kawm thiab siv tau rau GPA thiab cov tsev kawm qib siab.

Tub Kawm Ntawv Uas Ntshai Tsam Poob Kev Kawm

E.C. 49067 (a); A.R. 5121

Pawg Neeg Saib Kev Kawm ntawm tej lwb lub hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum npaj muaj tej kev tswj tseev kom muaj kev luj xyuas ntawm tej twb tus tub kawm ntawv kev kawm tau rau tej qhwb qho kev muab qhab nia thiab tseev kom muaj ib lub rooj sib tham nrog, los yog ib daim ntawv sau tshaj qhia niam txiv/tus neeg saib xyuas ntawm tej twb tus tub kawm ntawv, thaum twg los xij pom tau tias muaj tim khawv rau tus xib xwb tias tus tub kawm ntawv raug ntshai tsam poob kev kawm. Qhov uas niam txiv/tus neeg saib xyuas tsis tuaj koom lub rooj sib tham, los yog tsis teb rau qhov kev tshaj qhia sau ua ntaub ntawv, yuav tsis thaiv tau tub kawm ntawv qhov kev poob kev kawm thaum xaus ntawm lub sij hawm muab qhab nia.

Title IX Kev Qhia Txog Kev Kawm Ntawv

Txoj Cai Tiv Thaiv Kev Sib Cais 

Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tau mob siab los muab kev kawm, kev ua ub no thiab cov kev pab cuam uas tsis pub muaj kev ntxub ntxaug raws li muaj tseeb los sis pom tau tias muaj kev tiv thaiv zoo, los yog nrog ib tus neeg los yog ib pab pawg nrog ib lossis ntau yam ntawm cov yeeb yam, nrog rau ib tug neeg, poj niam txiv neej, raws li yuav tsum tau los ntawm Title IX ntawm Txoj Cai Kho Kev Kawm Ntawv xyoo 1972. Lub roog kawm ntawv txoj cai tsis pub muaj kev sib cais / kev thab plaub muaj nyob hauv Pawg Neeg Saib Kev Kawm Tsab Cai 0410. Yog xav paub ntxiv txog Title IX, thov mus saib hauv koog tsev kawm ntawv lub website https://www.fresnounified.org.

Niam Txiv Thiab Menyuam Txoj Kev Kawm Ntawv (PACE)

Yog tias muaj kev zov menyuam thaum ntxov thiab kev kawm rau cov menyuam mos thiab cov menyuam yaus kom pab tau cov niam txiv tuaj kawm thiab kawm kom tiav ntawv theem siab. Cov kev pab muaj xws li muab tswv yim, thiab kev xa mus rau lwm lub koom haum rau lwm cov kev pab. Lub NIAM TXIV THIAB MENYUAM TXOJ KEV KAWM NTAWV nyob rau hauv Roosevelt High School; txawm li cas los xij, cov kev pab muaj nyob rau hauv txhua lub tsev kawm ntawv theem siab. Yog xav paub ntxiv, hu rau: Early Learning chaw ua haujlwm ntawm (559) 457-3416.

Kev Taug Ua Tshais Chaw

Kev hloov cov txheej txheem thiab tus txheej txheem yuav tsum yog siv los tso cai rau ntau lub chaw hloov tsheb kom tau txais kev cog lus tias Lub Tsev Kawm Ntawv cov chaw muaj kev ncaj ncees thiab tsev neeg cov kev xav tau raug ua tiav. Lub Chaw Saib Kev Tshais Chaw yuav pab rau kev tswj hwm tus txheej txheem, nrog rau kev tso chaw rau cov tub ntxhais kawm raws li qhov tsim nyog. Yog xav paub ntxiv, thov hu rau Transfers chaw ua haujlwm ntawm (559) 248-7538.

Tso Los Sis Poob Chav Kawm

Cov tub ntxhais kawm tuaj yeem tso tau cov chav kawm txhua lub sijhawm tsis pub dhau lub lim tiam tsib los rau lub lim tiam ntawd ib nrab xyoo.

Back to top