This page is also available in: English Español Hmong

Advanced Placement (AP)

Advanced Placement (AP) yog ib txoj kev sib koom tes uas pab cov tub ntxhais kawm ntawv hauv high school kom kawm tiav thiab lossis chav kawm kom pom zoo, lees paub, thiab txhawb nqa. Qhov AP program yog thoob lub teb chaws Mekas; nws cov kev cai raug txiav txim los ntawm cov neeg sawv cev ntawm College Board koom haum thiab cov koom haum thoob plaws hauv lub teb chaws (cov tsev kawm ntawv ntiav thiab cov tsev kawm ntawv theem nrab, cov tsev kawm ntawv qib siab, thiab cov universities) thiab tau siv los ntawm College Board.

Advanced Placement cov ntawv xeem no muaj txhua lub caij nplooj ntoos hlav. Cov tub ntxhais kawm vam meej hauv cov chav AP feem ntau tau npaj txhij rau cov kev ntsuam xyuas txhua lub sijhawm ntev li 3-teev. Cov kev ntsuam xyuas txhua xyoo thaum lub tsib hli nyob rau ob lub lim tiam. Feem ntau cov tsev kawm qib siab muab cov qhab nia thiab / lossis qhov tso kawm qib siab rau qhov pom tau hais tias kawm tau zoo npaum li cas. Koj tuaj yeem nkag mus rau cov qib siab koom tes nrog ntawm AP program pib qib kaum. Cov ncauj lus qhia ntxiv txog qhov AP program muaj nyob hauv cov site thiab cov kws pab tswv yim.

Mus saib ntawm Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab (https://CollegeBoard.org) yog xav paub ntxiv. Yog xav paub cov colleges thiab universities nrog cov ntaub ntawv AP credit, thov mus xyuas: https://collegesearch.collegeboard.com/apcreditpolicy/index.jsp

Lwm Txoj Kev Kawm

Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv muaj 3 qhov kev xaiv tsev kawm ntawv theem siab. Lawv yog:

 • Cambridge High School
 • J. E. Young Academic Center
 • DeWolf High School

Yog xav paub txog kev tuaj kawm ntawv, thov mus ntsib koj tus kws pab tswv yim.

Fresno Adult School (FAS)

Tsev Kawm Ntawv Rau Cov Laus Hauv Fresno no kuj npaj muaj kev qhia ntawv thiab lub cib feem kawm dejnum li nram qab no:

 • A-G Credit Recovery – Cov tub ntxais ib cheeb tsam ntawm Fresno Unified High School uas xav tau cov qhab nia uas lawv tsis muaj peev xwm tau txais rau qees chav Kev Kawm – Rau cov Luas uas tseem xav kawm hauj lwm xws li:  CNA, Tu Vajtse, EMT, Groundskeeper lossis tus neeg saib xyuas ntawm thaj chaw ib ncig vaj tse lossis lag luam, LVN, Office Assistant, thiab ntau yam
 • Lus Askiv yog Yam Lus Zeeg Ob – Rau cov Laus uas lawv tseem xav kom paub lus Askiv zoo dua nyob rau ntawm kev nyeem, hais lus, thiab kev sau ntawv
 • GED – Muaj cov chav kawm uas lus Askiv thiab lus Mev rau cov laus uas muaj 18 xyoo thiab laus duas, thiab FAS yog ib qhos chaw los xeem daim GED
 • High School Diploma – Rau cov laus uas tseem xav kawm kom tau nws daim diploma

Yog xav paub ntau ntxiv, hu rau ntawm 559-457-6000 or visit http://www.fas.edu

Rau Npe Kawm Ob Qho

Kev kawm ob qhos kuj yog lub cib fim zoo los pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv tau txais qhab nia mus rau kev kawm qib siab rau thaum lawv tseem kawm nyob hauv high school yam uas yuav tsis raug them tus nqis li.  Qhov no kuj yog txoj ncauj ke uas yuav coj tau tej tub ntxhais kawm ntawv npaj mus kawm rau qib siab.  Nyob rau thaum kawm tag ib chav twg lawm, tej tub kawm ntawv yuav tau txais cov qhab nia no nyob rau hauv lawv daim ntawv ceev qhab nia hauv kev kawm ntawv qib siab.  Qhov no yog txoj ncauj ke uas tau txais qhab nia rau kev kawm qib siab thaum tseem kawm nyob rau hauv high school; hu rau koj tus menyuam tus kws qhia ntawv kom paub tej ntsiab lus no tseeb tshaj no.

Unitrack

Unitrack yog kev sib koom nrog rau hauv California State University, Fresno. Cov tub ntxhais kawm qib 11 thiab/los sis qib 12 kuj yuav kawm tau nyob rau hauv lawv lub tsev kawm ntawv high school xyaws cov chav kawm qib siab tau, thiab tsuas raug them tus nqis me me, yuav tau txais li 8 qhab nia los ntawm CSU rau ib lub (semester) twg los ntawm Fresno State tom qab uas kawm tag. Tub ntxhais kawm ntawv yuav tsis muaj kev xeem li cov chav uas koj yuav tsum tau kawm. Qhov no yog ib txoj kev uas yuav tau txais cov qhab nia hauv tsev kawm qib siab thaum tseem kawm nyob hauv high school; ntsib tus kws qhia ntawm kom paub tej ntsiab lus no tseeb.

AVID

AVID, Advancement Via Individual Determination, yog tsev kawm ntawv theem pib mus txog theem nrab ntawm kev kawm qib siab uas yog tsim los pab thoob plaws tsev kawm ntawv qhov kev kawm.  Txoj kev ntawm AVID yog los pab cuam rau cov tub ntxhais kawm ntawv, yuav siv txoj kev soj ntsuam kom yog rau txoj kev kawm ntawv, pab cuam qhov zoo thiab txhawb qhuas, thiab ua raws li tus qauv kho rau txoj kev hloov.

Txawm tias AVID pab cuam rau txhuas tus tub ntxhais kawm ntawv, nws saib rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas kawm nyob nruab nrab. Txoj kev no yooj yim — cov tub ntxhais kawm ntawv kuj nce thiab, nrog rau txoj kev txhawb nqa ntawm AVID, lawv yuav nce mus rau txoj kev sib tw.  Dab tsi yog qhov txawv ntawm AVID los ntawm lwm cov kev pab cuam hauv kev kho dua tshiab yog nws yam ua tau zoo. Txij li thaum 1990, muaj ntau tshaj li 85,500 tus tub ntxhais kawm ntawv ntawm AVID tau kawm tiav high school thiab npaj mus kawm nyob rau qib siab. Yog xav paub cov ntsiab lus kom ntau, thov hu rau koj tus neeg tuav tswv yim (counselor).

Kev Npaj Ua Huajlwm

Ntawm lub tuam tsev khiav dej num yog ib qhos ntawm hauv paus tsev kawm ntawv lub zeem muag los npaj dej num rau thaum kawm tiav lawm. “Lub hom phiaj tiav log yog ib tug tub ntxhais uas thaum twb kawm tiav lawm uas muaj txoj kev xaiv ua ntej thaum yuav kawm tiav los ntawm Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv.  Tus tub ntxhais kawm ntawv no nws muaj txoj kev kawm zoo, kawm tiav log cov chav uas muaj yuav tsum tau kawm, thiab nrhiav tau chaw ua hauj lwm tseg ua ntej thaum yuav kawm tag high school.” Tej chav kawm kawm txuas mus, tim tsum cov kev pab cuam, thiab kawm txog kev ua dej num nrog thaum kawg ntawm txoj kev kawm ntawm qib 9-12.  Ntawm lub cib fim uas yeej tsis yooj yim los ntawm kev nqis tes, tub ntxhais kawm ntawv yuav nkag siab txog yam uas lawv tau kawm dhau los thiab kawm tej yam tseem ceeb ua ntej.  Cov chav kawm ua hauj lwm Career Technical Education (CTE) yog sawv cev rau 15 lub chaws ua dej num uas lub xeev California lees paub thiab muaj tshaj li 25 txoj ncauj kes yuav kawm. CTE cov chav yuav qhia tub ntxhais ntawv meej rau kev kawm hauj lwm los ntawm lub cib fim ntxhuav tawm tej kev uas lawv txaus siab, tsim kev ua hauj lwm, thiab rov rau lawv txoj kev kawm ntawv.  Cov chav no kuj muaj qees yam txiaj ntsim nyob rau hauv txoj kev kawm, xws li cov qhab nia nyob rau hauv tsev kawm qib siab, kev lag luam, thiab txoj kev xyaum ua hauj lwm thaum tsim nyog lawm.

Kawm Lus Askiv

Lub niam tswv yim nyob rau sab kev Kawm Lus Askiv yog los pab tsev kawm ntawv txhawb nqa txoj kev qhia ntawv kom zoo tuaj, kev taw qhia, thiab txoj hauv kev yuav los qhia kom zoo tuaj rau cov neeg kawm lus askiv thiab kom lawv yuav tsum kawm tau xwb. Qhov yuav yog ntawm txoj kev siv, raws li kev tshawb fawb los ntawm kev qhia ntaub ntawv nrog rau kev kawm ntawv ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv askiv li kev txheeb xyuas ib tug zuj zus. Nyob rau ib qhos ntawm txoj kev qhia ntawv, ntawm kev pab txhawb rau kev kawm askiv thiab niam txiv txoj kev sib koom tes rau kev kawm askiv ntawm tej tub ntxhais kawm ntawv.  Txoj kev pab txhawb no kuj muaj pawg neeg English Learner Advisory Committees (ELAC) thiab kev tsim txais tos ntawm cov tub ntxhais kawm askiv nrog rau lawv tsev neeg.

Nthuav Tawm Kev Kawm Ntxiv

Tom Qab Uas Lawb Ntawv Lawm

Fresno Tsev Kawm Ntawv ASSETs (After School Safety and Enrichment for Teens) Txov Kev Ruaj Ntseg Tom Qab Lawb Ntawv rau cov hluas muaj qhia nyob rau hauv Edison, Fresno, McLane, Roosevelt thiab Sunnyside High Schools los ntawm pob nyiaj txiag nyob rau tiam 21st Century Learning Grant no.

Cov liaj txheej kuj npaj muaj kom haum rau tej cheeb tsam thiab koog tsev kawm ntawv ntawd lub hom phiaj. Cov liaj txheej mus xws li:

 • Pab Cuam
 • Txhawb nqa kev ua tej ntaub ntawv tom tsev
 • City of Fresno’s Pab Hauj Lwm rau Tej Tub Ntxhais Hluas
 • Ua tej yam kom kawm tau

Kev Kawm Saum Huab Cuas (0nline) Siv Computer

Cov tub ntxhais kawm hauv high school muaj lub cib fim mus kawm nyob rau saum fuab cuas kom tau nws cov qhab nia duas thiab yog muaj tej yam uas tau muaj kev tshwm sim poob qhab nia, nws yuav tau cos qhab nia ntawd.  Tam sim no Fresno Tsev Kawm Ntawv siv Apex Learning and Edgenuity ua qhov chaw qhia kev kawm.  Cov tub ntxhais kawm ntawv yog leej twg txaus siab yuav kawm yuav tsum mus tham nrog rau tus kws tuav tswv yim.

Kev kawm saum fuab cuas kuj muaj kawm li txoj kev kawm txhuas hnub, tom qab lawb ntawv lawm, kuj yog ib qhos rau txoj kev kawm nyob rau lub caij ntuj so.  Kawm cov chav nyob rau saum fuab cuas no kuj qhia kev rau kom cov tub ntxhais kawm ntawv no rov tau kawm li qub ntawm lawm cov chav A-G thiab kawm tiav nyob rau hauv high school.

Cov tub ntxhais kawm ntawv yog leej twg xav siv qhov kev kawm saum fuab cua no  mus rau NCAA nws yuav tsum mus ntsib tus kws tuav tswv yim ua ntej kom tau daim ntawv tso cai thiab ua tej ntaub ntawv kom tiav log. Tag nrhos cov chav uas Fresno Tsev Kawm Ntawv muaj nyob rau saum fuab cuas yog nyob rau ntawm https://www.ucop.edu/doorways.

Kev Kawm Ntawv Lub Caij Ntuj So

Tub ntxhais kawm ntawv uas rau npe kawm qib 9–12 tsuas kawm ib chav xwb (1) chav nyob rau lub caij ntuj so no rau ntawm qhov (Lej, Lus Askiv/Language arts, keeb kwm/social science, and science) nyob rau hauv nws kev kawm dej num ntawm plaub lub xyoos ntawm high school.

Thov hu rau koj tus tub kawm tus kws pab tswv yim kom paub tseeb txog txoj cai kawm ntawv rau lub caij ntuj so.

Honors & GATE

Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv kuj muaj tej yam nyuaj uas tsim yooj yim siv tw rau cov tub ntxhais kawm ntawv.  Cov Honors thiab Gate muab tso rau qhov nyuaj nyuaj, kuj yuav tau txais kev qhuas zoo ib yam li cov qhab nia nyob rau hauv chav AP.

Seal of Biliteracy

Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv kuj muab daim ntawm qhuas rau cov paub nyeem thiab sau ob hom lus (Seal of Biliteracy) rau cov kawm los ntawm txoj kev kawm ntawv hauv lub xeev California.  Qhov Seal of Biliteracy yog qhuas txog rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas lawv hais lus, sau thiab nyeem lus askiv thiab lwm yam lus nyob rau ntawm txoj kev kawm hauv plaub lub xyoos.  Cov tub ntxhais uas kawm nyob rau hauv xeev California qhov Seal of Biliteracy yuav tau txais ib lub kib nyob rau thaum nws kawm tag qib 12 thiab ib daim ntawv pov thawj qhuas tias nws paub ntau yam lus no mus rau nws lub chaw ua dej num.  Lub Seal of Biliteracy kuj yuav muab tso rau hauv daim ntawv kawm tiav high school (diploma) thiab tseem yuav muab luam tawm rau hauv cov ntawv liaj txheej ib si.

International Baccalaureate (IB)

International Baccalaureate, kuj muaj qhia nyob rau hauv tsev kawm ntawv qib nrab Cooper Academy thiab hauv Fresno High, yog ib qho uas thoob plaws ntiaj teb no lees txais paub, tej yam uas tsis yooj yim thiab txaus qhuas rau kev qhia ntaub ntawv hauv qib siab thiab kev npaj lub hom phiaj los kuj muaj. Tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv hauv Fresno High School (FHS) thiab Cooper Academy los kuj yog ib qho nyob rau hauv IB cov liaj txheej thiab muaj peev xwm tau txais tej txiaj ntsig no ntawm txoj kev qhia ntawv thiab kawm ntawv. 

Tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv hauv Cooper Academy thiab cov yuav pib kawm qib 9 rau hauv FHS yog cov rau npe kawm ntawv nyob rau theem nrab ntawm kev kawm/Middle Years Program (MYP), uas kuj yuav kawm txuas ntxiv mus rau xyoos 10.  Ntawm cov chav kawm MYP yog lub hauv paus ntawm cov liaj txheej ntawm daim Diploma Programme (DP).

Cov chav kawm daim Diploma yog ob lub xyoos ua ntej, uas yog yuav npaj muaj lub cib fim rau cov me tub ntxhais ntawv uas yuav tau txais lawv cov qhab nia rau kev kawm qib siab los ntawm txoj kev xeem ntawv nyob rau xyoos kawg.  Ib qho ntxiv, cov tub ntxhais kawm ntawv uas muaj tej yam uas yuav tsum tau muaj rau txoj kev ua dej num nyob rau hauv daim Diploma, uas thaum kawm tiav lawm, uas yog ib qhov ntxiv rau ntawm daim ntawv pov thawj ntawm daim diploma.  Cov tub ntxhais kawm ntawv uas lawv xaiv cov chav kawm ntawm 6 lub xyoos, ib qhos kev sib pab ntawm lub zej zog, sau ib daim ntawv thiab koom nyob rau ntawm kev tshawb lub tswv yim.  Ntawm cov kev pab cuam no, FHS yuav xyuas kom meej tias thaum cov tub ntxhais kawm tiav mas yuav tsum npaj txheej mus rau txoj kev kawm qib siab thiab ncav cuag lub hom phiaj.

Kev Kawm Rau Neeg Tsiv Mus Tsiv Los

Kev kawm rau neeg tsiv mus tsiv los yog Ib qhos liaj txheej thoob plaws ntiaj teb uas yog tus liaj txheej npaj txhawb rau cov tub ntxhais txoj kev kawm raws lub caij nyoog rau lub niaj lub xyoos. Txoj kev pab cuam no yuav pab rau cov menyuam uas lawv yog neeg ua liaj ua teb uas lawv tau ntsib, uas yog ib qho uas lawv tau muaj kev cuam tshuam rau txoj kev kawm txuj.

Yog yuav tau txais kev pab cuam rau txoj kev kawm rau neeg tsiv mus tsiv los no, ib tug tub ntxhais uas kawm ntawv raws lub caij nyoog mas nws yuav tsum yog tau khiav txawv nroog los sis txawv hauv paus tsev kawm ntawv li peb lub xyoos tag los nrog rau lawv niam lawv txiv, los yog tus saib xyuas, los sis tus kheej, los sis tus saib xyuas menyuam, los sis ib tug txheeb ze ntawm tsev neeg uas taus txais kev saib xyuas rau lub caij ua hauj lwm lawm, ua noj ua haus, nuv ntses, los yog tau mus npaj khoom noj.  Cov tub ntxhais kawm nyob qib twg los tau xws li qib preschool mus txog qib 12 thiab yuav tsum tsis txhob muaj hnub nyoog tshaj li 22 thiab kawm tsis tag high school.

Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb

Txhuas qhov chaw kawm high school yeej muaj kev pab cuam ntxiv rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas pom tau tias tus kheej yeej kawv tsis tau li lwm tus xwb li, kawm ntawv qeeb, muaj teem mob ntev taw thiab xav tau kev pab cuam los ntawm tsab cai Tshwj Xeeb Kev Kawm/Disablities Education Act (2004). Daim ntawv qhia ib leej txog kev kawm (IEP) pab neeg ntawm yuav ua tus txiav txim saib seb qhov tsim nyog pab cov uas yuav tsum tau txais kev pab li cas rau yam uas lawv xav tau.

Qhia rau koj tus menyuam tus thawj tswj ntawm txoj kev qhia ntawv tshwj xeeb los sis tus tuav tswv yim txog koj tus tub ntxhais txoj kev kawm.

Back to top