This page is also available in: English Español Hmong

Txuas Kev Kawm Yog Dab Tsi?

Txuas Kev Kawm yog npaj cov chav kawm dej num txua khoom txuam nrog cov kev kawm txuj ci nyuaj, thiab sib txuam nrog kev kawm hauj lwm thiab kev lub ntiaj kev niaj hnub ua txhua hnub kom haum raws kev niaj hnub kawm. npaj rau cov tub kawm ntawv tsev kawm ntawv theem siab, txoj kev ua dej ua num xws li engineering, kev kho mob nkeeg, txoj cai thiab kev haum xeeb ncaj ncees, thiab tej lag luam tshwm sim rau tej tub kawm ntawv los muaj tej hau kev qhib rau kev kawm college thiab kev ua hauj lwm hais txog cov chaw ua hauj lwm tej kev xav tau.  Rau tej tub kawm ntawv, nws teb tau tej lus nug, “Yog vim li cas kuv thiaj yuav tsum tau kawm qhov no?” Txuas Kev Kawm muaj tej kev xaiv txhawb pab rau TAG NRHO peb cov tub kawm ntawv thiab ua tiav Fresno Unified zem muag ntawm Npaj Muaj Cov Neeg Kawm Tiav Ua Tau Hauj Lwm.

Plaub Lub Ntsiab Ntawm Txuas Kev Kawm

  • Cov txuj ci nyuaj uas npaj tej tub kawm ntawv rau kev kawm tau hauv college thiab cov kev kawm tiav thiab cov kev kawm qib siab thiab kev ua hauj lwm
  • Demanding technical courses los ntawm ib pawg ntawm cov chav kawm ua ntsees rau  kev siv tseeb
  • Work-based learning rau cov chaw ua hauj lwm hauv ntiaj teb no tiag, kev raws qab kawm dej num, cov kev kawm tiav, cov kev xyaum dej num, thiab tej hau kev qhib paub dej num thiab tej kev txawj dej num
  • Tub kawm ntawv tus kheej kev txhawb pab tej kev pab xws li kev qhuab ntuas thiab kev qhia nyeem ntawv txhab ntxiv, sau ntawv, thiab ua lej los pab tus tub kawm ntawv kawm tau cov txuj ci nyuaj, kev paub dej num, thiab cov kev txawj
Back to top