This page is also available in: English Español Hmong

Kev Hwm. Kev Ris Dej Num. Kev Siab Dawb Paug. Kev Ua Zoo.

Nws yog plaub txoj kev ntseeg ntawm Bullard’s Knight Code thiab nws yog txhua tus tub kawm ntawv Bullard txoj kev cia siab los kawm kom tau. Bullard High School muaj ib yam rau txhua tus tub kawm ntawv xws li cov chav kawm Kev Tso Chaw Tshaj Lij theem college, cov pawg ua kis las keej, cov kev kawm suab paj nruag yeej dej siab, ntau ntau txoj kev kawm hauj lwm, thiab cov koom haum muaj kev ntxim siab.  Tuaj saib cov xib fwb muaj kev txawj ntse, cov tub kawm ntawv muaj cuab kav, thiab chaw tshwj xeeb hauv Bullard High School.

Xaiv cov chav xav kawm tshaj hauv kev ua thiab kev ua yeeb yam, tshawb fawb thiab cov lus ntiaj teb.  Txoj Kev Ua Hauj Lwm txuas koj kev kawm ntxiv thiab npaj muaj cov kev txawj thaum muaj raws college tej tseev kom muaj cia nkag.  Tej kev pab tshwj xeeb xws li Kev Ntaus Thawj thiab “Link Crew” npaj muaj tej hau kev qhib los pab cov tub kawm ntawv loj hlob txawj ntse thiab kev haum xeeb lub sij hawm lawv muaj kev lom zem thiab muaj txij ntsim lub sij hawm cov xyoo kawm high school.

Txoj Kev & Cov Kev kawm

  • Biomedicine: Ib Txoj Kev Kawm pab tsim tub kawm ntawv kev paub txog tib neeg lub cev thiab kawm txov lub cev (physiology). Tej tub kawm ntawv yuav kawm txog pej xeem kev noj qab nyob huv los tsim ib qho kev hloov lub zej zog.  Tej tub kawm ntawv yuav muab kev koom tes ncaj qha thiab nqis tes qhia, thiab lub ntiaj teb kev noj nyob tiag thiab tej kev nthuav qhia los ntawm tej neeg paub dej num.
  • Business Marketing & Technology: Ib Txoj Kev Kawm qhia kev ua lag luam, muag thiab kev pab.  Tej tub kawm ntawv tsim muaj cov twj “digital” zoo siv cov twj “web-based” thiab kev sib tham los tsim, tswj thiab muag lawv tus kheej tej khoom los yog cov lag luam.
  • Cai & Kev Ncaj Ncees: Ib Txoj Kev Kawm ua ntsees rau kev txhaum cai thiab cai pej xeem, kev tshawb nrhiav kev hais plaub, thiab cov ntsiab lus ntawm kev ncaj ncees, kev ncaj ncees, thiab kev tawm tswv yim.  Tej tub kawm ntawv muaj lub cib fim los muab kev koom tes hauv lub ntiaj teb kev noj nyob thiab hnov los ntawm cov neeg paub dej num hauv cov dej num raws cai.  Tej tub kawm ntawv kuj koom nrog high school kem ntawm ib qho 2+2+3 txoj kev mus rau kawm kev cai nrog peb neeg koom tes hauv zos tom qab kawm tiav.

Tsev Kawm Ntawv Theem Pib

  • 5445 N. Palm Avenue, Fresno, CA 93704
  • (559) 451-4320
  • Cov Tub Kawm Ntawv Coob: 2,600
  • Qib: 9 – 12
  • Hom Kev Kawm: Kawm Li Ib Txwm nrog Txoj Kev Kawm
  • Lub tsev kawm ntawv lub website: go.fresnou.org/bullard

Back to top