This page is also available in: English Español Hmong

Pib Koj Qhov Kev Kawm College Tam Sim No!

Koj puas tau npaj txhij rau txoj kev mus kawm college? Vim li cas ho tsis pib tam sim no. DSMCHS yog 100% kev ua tsi ntsees rau kev kawm tau college. Tej tub kawm ntawv muaj peev xwm kawm tau txog 60 qhab nia tshais mus rau qhab nia college thiab kawm tiav high school rau 4 lub xyoos. Tej tub kawm ntawv hauv DSMCHS kawm qhov txuj ci nyuaj hauv qib 9 thiab 10 thiab ib qho kev kawm college puv sij hawm nyob rau qib 11 thiab 12.  Koj yuav tsum mus koom pib koj xyoo kawm qib 9 los koom nrog coob tus tub kawm ntawv nws sib tw kawm ntawm Middle College.

Design Science Middle College High School tau cog lus rau tub kawm ntawv kev kawm tau los ntawm txhawb thiab txhawg zog tej tub kawm ntawv kom mus kawm college thiab npaj txhij ua hauj lwm.  Tej tub kawm ntawv raug nquas hu thiab txhawb rau kev tswj ib tug qhab nia pes nrab siab (GPA) rau lawv kev kawm txuj ci nws nyiam.

Kev Kawm

 • Cov Kev Kawm Tau Txuj Ci thiab Kev Kawm College: Design Science cov tub kawm ntawv muaj lub cib fim los kawm tau qhab nia li ntawm 9 thiab 22 qhab nia college tauj xyoo.  Chav xyoo 2017 tau kawm thiab kawm tau cov chav kawm li nram no:
  • 98% xeem dhau lus English 1A
  • 94% xeem dhau ib chav lej tshais tau qhab nia
  • 96% xeem dhau ib chav “science”
  • 96% xeem dhau ib chav “visual-performing arts”
  • 100% ntawm cov kawm qib kaum ob kawm tiav tau txais pub nkag mus kawm rau ib lub university 4 xyoos
  • Koom tes nrog Fresno City College npaj muaj ib qho kev kawm tau qhab nia txog 60 qhab nia tshais tau rau ib lub UC, CSU los yog university ntiav los ntawm kev cuv npe kawm ob qho.
 • Tej Kev Cia Siab Siab Ua Rau Tau Txais Txij Ntsim Zoo: Design Science Middle College muaj tej kev cia siab siab rau tej tub kawm ntawv thiab npaj muaj kev npaj kawm txuj ci tsim nyog thiab kev txhawb pab txhawb tub kawm ntawv kev kawm tau.

Tsev Kawm Ntawv Theem Pib

 • 1102 E. University Avenue, Fresno, CA 93741
 • (559) 489-2270
 • Tub Kawm Ntawv Coob: 270
 • Qib: 9 – 12
 • Hom Kev Kawm: Kev Kawm Tshaj Lij nrog Middle College Qhov Kev Kawm
 • Lub tsev kawm ntawv lub website: go.fresnou.org/designscience
Back to top