This page is also available in: English Español Hmong

Sawv Los Sib Tw

Kev txaus siab. Qhov nov yog qhov koj xav tau thaum koj taug kev hauv tsev kawm ntawv Edison High School. Muaj nuj nqis rau koj tus kheej, txaus siab rau koj cov tub kawm ntawv, thiab kev txaus siab hauv koj lub zej zog. Koj paub tias koj nyob rau ntawm ib lub tsev kawm ntawv zoo kawg nkaus thoob plaws hauv Central Valley-tsis muaj yam yuav piv tau rau kev kawm txuj ci thiab tej kev ua kis las thiab tej hau kev qhib rau kev kawm tau yeej tsis paub muaj nrim li.

Edison High yog ib lub tsev kawm ntawv kawm txuj ci zoo tshaj plaws hauv Central Valley.  Peb cov tub kawm ntawv paub tias lawv yuav muaj kev kawm txuj ci nyuaj thiab yuav tau sib zog ua ntau me ntsis kom kawm tau. Peb qhib muaj ntau yam ntawm cov chav kawm “Advanced Placement”, xws li cov chav tau qhib muaj nyob rau hauv lwm lub ntawm Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv, xws li: AP Computer Science, AP Studio Art. AP Microeconomics, AP Music Theory thiab AP Physics C: Mechanics.

Txoj Kev & Cov Kev Kawm

  • Biomedical Sciences & Technology Pathway: Ib Txoj Kev Kaw lub teb chaws tau lees paub hauv STEM kev kawm txuj ci yuav ua rau tej tub kawm ntawv to taub txog cov kev ua hauj lwm thiab kawm college hom kev kawm muaj feem kev kho mob.
  • Computer Science Program: cov chav kawm 4 lub xyoos ua ntsi ntsees rau kev kawm ua khoom, kev sau ntawv, thiab web thiab application design.
  • Engineering Design & Development Pathway: Ib Txoj Kev Kawm piav txog hauv paus dej num kawm los ntawm kev nqis tes rau CADD (Computer Aided Drafting and Design), Electronics, Robotics, thiab Kev Txua Khoom.
  • Green Energy & Technology Academy: California Partnership Academy npaj tej kev txawj thiab kev paub rau muaj tej “Energy thiab Kev Lag Luam Hluav Taws Xob nrog tej kev nkag tshwj xeeb rau nkag tau rau kev saib xyuas lag luam thiab kev xyaum hauj lwm nrog rau kev txhawb pab ntawm lag luam koom tes nrog PG&E.

Tsev Kawm Ntawv Theem Pib

  • 540 E. California Avenue, Fresno, CA 93706
  • (559) 457-2650
  • Tub Kawm Ntawv Coob : 2,550
  • Qib: 9 -12
  • Hom Kev Kawm: Kev Kawm Li Ib Txwm nrog
  • Lub tsev kawm ntawv lub website:  go.fresnou.org/edison
Back to top