This page is also available in: English Español Hmong

Kev Hloov Tshiab Tau Lub Koob Lub Npe Zoo

Txoj Qub Ke. Kev Hwm. Kev Zoo Tshaj. Cov lo lus no qhia tau qhov tseeb ntawm Fresno High kev ua. Kev kho dua tshiab nrog tej khoom tshiab niaj hnub no, cov chav muaj technology-rich sib xyaw nrog xim xoo “architectural” keeb kwm ntawm lub Royce Hall. Tau kev ntawm cov kem tsev koj yuav pom tej tub kawm ntawv txuam tej hauj lwm kawm txuj ci nyuaj thiab tej dej num tsim los txuas nrog tej teeb meem lub ntiaj teb tiag. Cov neeg khiav dej num tau cog lus rau lub zeem muag ntawm kev npaj ib qho kev kawm txuj ci nyuaj thiab kev kawm tsim nyog uas qhia tej tub kawm ntawv kom muaj kev ris dej ris num, muaj txoj kev xav tob tob, thiab txhawb rau txoj kev hloov ntiaj teb kev ua neej.  Txawm koj yuav nyiam dab tsi los xij, nws muaj ib lub chaw rau koj hauv Fresno High.

International Baccalaureate Middle Years Program (MYP), Career Program (CP), & Diploma Program (DP): tag nrho cov tub kawm ntawv hauv qib 9 & 10 muaj feem ntawm school-wide IB MYP, uas tej xim xoo ntawm cov tub kawm ntawv, inquiry-based thiab kev nqis tes kawm thoob plaws cov kev kawm. lub hom phiaj yog rau txhua tus tub kawm ntawv hauv FHS hauv qib 11 & 12 tau npaj rau kev kawm college thiab ua hauj lwm, nrog IB CP thiab IB DP.I

International Baccalaureate Career Programmes

  • Construction Design & Technology Academy: ib qho I.B. Career Programme tshiab ua kom tej tub kawm ntawv muaj tej kev txawj ua qhov kev tsim, blue print, kev txua vaj txua tsev thiab lag luam, HVAC, ntawv pov thawj hluav taws xob thiab kho kais dej thaum kawm tiav. Tej tub kawm ntawv muaj peev xwm kawm tau qhab nia college los ntawm qhov kev kawm cuv npe ob chav kawm.
  • Army JROTC Career Programme: qhia lub ntsiab ntawm kev ua pej xeem, kev ntaus thawj, tus cwj pwm thiab zej zog kev pab.  Tej tub kawm ntawv kawm thiab siv cov tswv yim tub rog rnog “aerospace science technology” thiab nws kev siv. Thaum kawm tiav, tej tub kawm ntawv yuav raug npaj txhij rau ib ceg tub rog twg tsis paub xaus.
  • Innovative Design & Engineering Academy: an I.B. Career Programme muaj cov chav nqis tes kawm CADD (Computer Aided Drafting and Design) uas ua rau cov tub kawm ntawv leej twg tau kawm tiav qhov kev kawm ib qho kev sib tw thaum thov mus kawm rau college thiab/los yog theem hauj lwm STEM tej hau kev qhib los ntawm kawm tau ib daim Ntawv Pov Thawj los ntawm “International Baccalaureate Career Programme”.
  • Video Production & Broadcast Career Programme: an I.B. Career Programme qhia txog technology thiab kev tsim yeeb yaj kiab thiab television los ntawm kev sau, tsim, qhia ua, thaij thiab txiav cov “films” xub thawj. Warrior Entertainment npaj tej tub kawm ntawv nrog kev txawj, kev tsim thiab keeb kwm dhau los hauv seem kev ua yeeb yaj kiab, tshaj tawm, thiab kev tsim “film” rau tau ntaub ntawv pov thawj lag luam.

Tsev Kawm Ntawv Theem Pib

  • 1839 N. Echo Avenue, Fresno, CA 93704
  • (559) 457-2780
  • Cov Tub Kawm Ntawv Coob :  2,200
  • Qib:  9 -12
  • Hom Kev Kawm :  Kev Kawm Li Ib Txwm nrog Cov Kev Kawm Dej Num
  • Lub tsev kawm ntawv lub website: go.fresnou.org/fresno
Back to top