This page is also available in: English Español Hmong

Cambridge High School

Cambridge High School yog ib lub kawm puv sij hawm, lwm txoj kev kawm txuj ci uas tau muaj rau tej tub kawm ntawv hnub nyoog 16 thiab laus dua nws nyob rau hauv Fresno Unified School District. Cambridge qhib muaj txoj hau kev rau tej tub kawm ntawv rov los tau tej qhab nia rau lub sij hawm ncu sij hawm 5-kawm ntawv hnub ntawm. Tib lub sij hawm cuv npe kawm nyob rau hauv Cambridge, tej tub kawm ntawv kuj yuav tau kawm cov chav kawm los ntawm Cesar Chavez Adult School (“Kawm ntawv hmo ntuj”), CART, Duncan ROP, FCC kawm nyob rau online, kev kawm tom qab lawb ntawv EDGENUITY Labs, cov chav kawm ESLP thiab APEX rau tau qhab nia ntxiv.  Yog tias txhua txoj hau kev qhib los tau qhab nia cia li kav xyeem nws, tej tub kawm ntawv muaj peev xwm tua qhab nia ntau tshaj li 100 qhab nia rau ib lub xyoos twg.

Tej Kev Kawm

 • Tej tub kawm ntawv 16 txog 18 xyoo
 • Cuv Npe Rau Ob Qho thiab cov chav kawm txhawb ntxiv los ntawm Fresno City College
 • Muaj sij hawm yoog tau
 • Cov chav kawm “Career Technical Education”: Tej Lag Luam Me; Muag Khoom; thiab Graphic Design
 • Kev Xyaum Ua Hauj Lem thiab cov chav kawm npaj ua hauj lwm muaj rau phiaj xwm txhawb pab

Tsev Kawm Ntawv Theem Pib

 • 1001 S. Chestnut Avenue, Fresno, CA 93727
 • (559) 253-6560
 • Tub Kawm Ntawv Coob: 500
 • Qib: 10 – 12
 • Hom Kev Kawm: Kev kawm txuas ntxiv mus
 • Cambridge Website:  go.fresnou.org/cambridge

DeWolf High School

DeWolf High School yog ib lub tsev kawm ntawv kawm puv sij hawm, lwm txoj kev kawm txuj ci uas muaj rau cov tub kawm ntawv kawm qib 10-12. DeWolf qhib muaj txoj hau kev rau tej tub kawm ntawv los kawm tau qhab nia nyob rau lub sij hawm ncua sij hawm 5 kawm hnub ntawm. Tib lub sij hawm cuv npe kawm hauv DeWolf, tej tub kawm ntawv kuj tau kawm cov chav kawm los ntawm Cesar Chavez Adult School (“Kawm ntawv hmo ntuj”), CART, Duncan ROP, FCC, thiab APEX rau tau qhab ntau ntxiv.  Yog tias tag nrho muaj tau qhab nia ntau tshaj li ntawm 100 qhab nia rau ib lub xyoo kawm ntawv.

Tej Kev Kawm

 • Cov tub kawm ntawv hnub nyoog 16 txog 18 xyoo
 • Cuv Npe Rau Ob Qho thiab cov chav kawm txhawb ntxiv los ntawm Fresno City College
 • Muaj sij hawm yoog tau
 • Cov chav Txuj Ci Dej Num: Kev Tsim Kho; Lub Nroog Tej Yam Tshiab thiab Cov Ntawv Pov Thawj
 • Kev Xyaum Ua Hauj Lem thiab cov chav kawm npaj ua hauj lwm muaj rau phiaj xwm txhawb pab

Tsev Kawm Ntawv Theem Pib

 • 2445 W. Dakota Avenue, Fresno, CA 93705
 • (559) 457-2990
 • Tub Kawm Ntawv Coob: 150
 • Qib: 10 – 12
 • Hom Kev Kawm: Kev Kawm Txuas Ntxiv
 • DeWolf Website:  go.fresnou.org/dewolf

J.E. Young Academic Center

J. E. Young qhib muaj ib qho qauv Kawm Tus Kheej, xyaw nrog txoj kev kawm thiab cov chav kawm hauv rau cov tub kawm ntawv los ntawm tag nrho FUSD cov tsev kawm ntawv theem siab, QIB 7 -12, nrog rau lub hom phiaj kawm tau qhab nia xa tus tub kawm ntawv rov rau lawv lub tsev kawm ntawv ntawm tsev. Tej tub kawm ntawv ntsib nrog lawv cov xib fwb kawm tus kheej rau cov chav kawm zaj kawm ntsees twg ua Askiv, Lej, Social Science thiab Science. Yog tias tag nrho cov qhab nia muaj khaws xyeem tau qhab nia, cov tub kawm ntawv muaj peev xwm kawm tau 100 qhab nia hauv ib xyoos kawm ntawv.

Programs

 • Kev Kawm Tus Kheej QIB 9-12
 • Txuj Ci Kawm Nyob Online (eLearn) QIB 7-12
 • Tej kev xaiv sij hawm xyoog tau rau tej tub kawm ntawv
 • Cuv Npe Rau Ob Qho thiab cov chav kawm txhawb ntxiv los ntawm Fresno City College
 • Chav Txuj Ci Kawm Dej Num: Npaj Ua Hauj Lwm Ua Ntej
 • Muab kev koom tes hauv cov kev ua kis las CIF hauv koj lub tsev kawm ntawv theem siab
 • Kev Xyaum Ua Hauj Lem thiab cov chav kawm npaj ua hauj lwm muaj rau phiaj xwm txhawb pab

Tsev Kawm Ntawv Theem Pib

 • 822 N. Abby Avenue, Fresno, CA 93701
 • (559) 457-3190
 • Tub Kawm Ntawv Coob: 350
 • Qib: 7 – 12
 • Hom Kev Kawm: Kev Kawm Tus Kheej/Online Academy
 • J.E. Young Website: go.fresnou.org/jeyoung

Phoenix Secondary

Phoenix Secondary Academy yog ib qho kev kawm txuj ci tshwj xeeb tsim los kom muaj raws li tej kev ntshaw ntawm cov tub kawm ntawv “ntshai tshaj” plaws poob qib hauv qib 7 txog 12 rau Fresno Unified School District. Qhov kev kawm ua rau ib qho chaw zoo uas tej neeg khiav dej num muaj kev sib raug zoo zoo nrog tej tub kawm ntawv thiab tej niam txiv ua hauj lwm kom zoo los tsim kev kawm tau zoo uas ua hauj lwm kom rov qab txhawm rau keeb kwm ntawm tsev kawm ntawv tsis ua hauj lwm. Phoenix Secondary muab kev pab txhawb rau hauv ib lub tsev kawm ntawv cov kws kho kev puas siab puas ntsws, tsev kawm ntawv cov kws pab tswv yim thiab cov neeg ua hauj lwm pab uas muaj feem xyuam nrog cov tub kawm ntawv hauv ib tej twb tug thiab pab pawg neeg tawm tswv yim txog kev tswj kev npau taws, phooj ywg thiab niam txiv daws kev tsis sib haum xeeb, los npaj chav kawm nyuaj qhib muaj thiab hnyav, ua kev txhawb pab ntsees rau cov suam ntawm kev tau txheeb tub kawm ntawv muaj kev xav tau, thiab qhov kev kawm rov tau qhab nia los tswj tej tub kawm ntawv kom nyob raws txoj kev kawm tiav.

Cov Kev Kawm

 • Qib 7-12
 • Cov kev txhawb pab kev coj xeeb ceem rau cov tub kawm ntawv ntshai tsam muaj li
 • Kev kawm ua kis las
 • Kev kawm rov tau qhab nia nyob rau “online”
 • Cov chaw Ua Hauj Lwm thiab kev npaj hauj lwm muaj nrog kev txhawb pab tsi ntsis

Tsev Kawm Ntawv Theem Pib

 • 5090 E. Church Avenue, Fresno, CA 93725
 • (559) 253-6520
 • Tub Kawm Ntawv Coob: 200
 • Qib: 7 – 12
 • Hom Kev Kawm: Zej Zog Tsev Kawm Ntawv Nruab Hnub
 • Phoenix Secondary Website:  go.fresnou.org/phoenix2
Back to top