This page is also available in: English Español Hmong

Kev Hwm. Kev Txaus Siab. Kev Ua Siab Loj.

McLane cov tub kawm tau ua ntau yam ntawm tej dej num ua, tej koom haum, tej kev ua kis las, thiab lwm yam kev txuam zoo uas muaj feem loj kawg nkaus hauv lawv txoj kev loj hlob. Tsim muaj tej kev sib raug zoo zoo nrog Mclane cov tub kawm ntawv thiab lawv tsev yim neeg yog ib qho tseem ceeb rau tej xib fwb thiab tej thawj coj.  Txhua qho kev npaj tsim tau thiab/los yog kev ua tau ua nrog lub hom phiaj ntawm kev siv kev kawm txuj ci los txhim kho tub kawm ntawv lub neej los ntawm kev kawm txuj ci, kev haum xeeb, thiab loj hlob txoj kev xav thiab kev kawm tau. Kawm tiav nrog kev cog lus thiab rov mus tsev ZOO SIAB HLO!

Ua rau koj nco muaj txiaj ntsim rau koj lub neej ntev ntev mus tom ntej thiab ua ua kom koj qhov kev kawm tsev kawm ntawv theem siab yog kev kawm nco ntsoov. Nyob rau ntawm McLane, koj muaj peev xwm koom tau nrog kev sib tw kis las, kev ua thawj coj ntawm cov tub kawm ntawv, cov koom haum pab pawg sib tw, kev ua yeeb yam, pab pawg neeg Hmoob, Koom Haum Tub Kawm Ntawv, Break Dance, K-Pop, Robotics, Google Tech, thiab ntau ntau yam ntxiv.

Txoj Kev & Cov Kev kawm

 • Art Venture: kev sib tw thiab kev lees paub thoob teb chaws California Partnership Academy muab kev kawm rau cov tub kawm ntawv kom muaj kev kawm txuj ci, kos duab thiab nraaj duab.
 • Educational Careers: Txoj kev kawm npaj tej tub kawm ntawv rau ib qho kev ua ua hauj lwm rau kev kawm txuj ci thiab me nyuam kev loj hlob los ntawm qhib muaj kev koom tes rau tes dej num xwb li ib tug neeg paub dej num, pab qhia kom to taub, thiab khub sib qhia thaum npaj tej tub kawm ntawv rau tej txuj ci npaj kawm college rau ntau ntau txoj kev xaiv tom qab kawm tiav.
 • Finance & Entrepreneurship: Txoj kev kawm npaj tej tub kawm ntawv rau ib qhov kev ua hauj lwm rau sab kev khaws nyiaj txiag thiab kev ua lag luam los ntawm qhib muaj kev koom tes rau ib lub koom haum qiv nyiaj txiag thiab ib co hau kev qhib ua hauj lwm rau tej kev nqis peev, tswj kev lag luam, muag thiab ua hauj lwm tus kheej.
 • Medical Education thiab Research: Txoj kev kawm npaj tej tub kawm ntawv rau ib qho kev ua hauj lwm hauv kev kho mob thiab txuj ci kho mob los ntawm qhib muaj tej hau kev kom nrog lub ntiaj teb tiag tiag thiab ib qho kev kawm npaj kawm college zoo kawg nkaus uas npaj muaj ntau txoj kev xaiv thaum kawm tiav.
 • Army JROTC: ib qho kev kawm tsim los qhia tej tub kawm ntawv kev ua pej xeem muaj txij ntsim, kev ntaus thawj, kev pab lub zej lub zos, tus kheej kev ris dej ris num, thiab kev nkag siab kev ua tiav, lub sij hawm qhuas lawv tus kheej kev txaus siab, kev koom tes, thiab kev rau txim tus kheej.

Tsev Kawm Ntawv Theem Pib

 • 2727 N. Cedar Avenue, Fresno, CA 93703
 • (559) 248-5100
 • Tub Kawm Ntawv Coob: 1,800
 • Qib: 9-12
 • Hom Kev Kawm: Kawm Li Ib Txwm nrog Pathway Programs
 • Lub tsev kawm ntawv lub website: go.fresnou.org/mclane
Back to top