This page is also available in: English Español Hmong

Xav ntawm Sab Nraum ntawm lub Thawv

Tsev Kawm Ntawv Phillip J. Patino School of Entrepreneurship yog ib tug qauv tshiab rau kev kawm txuj ci theem siab, nws txoj kev siv lub tsev kawm ntawv “entrepreneurship school” uas muaj lub ntiaj teb txoj kev txawj – txoj kev xav tseem ceeb, daws teeb meem, thiab kev koom tes – thiab tam li cov kawm qib kaum ob, tej tub kawm ntawv ua lawv tus kheej lub lag luam.

Peb ntseeg hais tias txoj kev kawm zoo tshaj plaws yog thaum cov tub kawm ntawv muaj lub sij hawm los mus siv cov kev paub. Tej tub kawm ntawv pib lawv tus kheej lag luam.  Lawv tsim cov “websites” tiag tiag rau cov tuam txhab nyob rau lub sij hawm kev xyaum hauj lwm. Txhua txhua hnub nthuav tej hau kev qhib rau kev daws teeb meem, xav tseem ceeb, thiab tsim yam tshiab.  Los ntawm peb cov chav kawm “INCubatoredu entrepreneurship” tshiab, rau peb cov chav kawm “technology” tsim hauv kev xyaum dej num nrog Geekwise Academy, rau peb qhov AP Capstone tshiab tshiab uas muab tej tub kawm ntawv ib tug kawm tiav. Cov chav kawm peb qhib muaj rau tub kawm ntawv kawm tau zoo.  Feem ntau ntawm cov chav kawm yuav nrhiav tsis tau nyob rau qhov twg hauv Central Valley.

Cov Kev Kawm

  • Entrepreneurship: Txhua tus tub kawm ntawv kawm Kev Pib Lag Luam thiab chav Kev Pib Lag Luam. Los ntawm cov chav kawm no, tej tub kawm ntawv kawm txog cov Kev Pib Lag Luam:  Npaj ib qho lag luam, teeb tsa rau kev pib nyiaj txiag, thiab pib ib qho lag luam lub sij hawm xyoo lawv kawm qib kaum ob.
  • Mini MBA: Tej tub kawm ntawv nws xav los kawm txog tej kev lag luam muaj peev xwm muaj feem ntawm peb qhov Mini MBA (Master’s in Business Administration) qhov kev kawm. Tej tub kawm ntawv tau qhov kev kawm tiav los ntawm qhov kev kawm AP Capstone tshiab. Cov chav kawm AP Seminar thiab AP Research ua rau tej tub kawm ntawv tau los tsim ib qho kev tshawb fawb zoo li ua ntsi ntsees txog cov kev kawm ntawm tej kev lag luam tiag tiag.
  • Technologist: Tag nrho cov tub kawm ntawv kawm ib chav hauv paus txuj ci “technology” nyob rau “Online Marketing” los yog Web Development. Tej tub kawm ntawv nws xav ua kom mus ceev ceev ntawm cov kev kawm no rau “Advanced Online Marketing” los yog “Web Development” thiab “AP Computer Science”. Cov chav kawm Online Marketing thiab Web Development qhia nrog kev koom tes nrog Geekwise Academy nrog kev txhawb pab ntawm ib tug neeg sab laj ntaus tswv yim technology.

Tsev Kawm Ntawv Theem Pib

  • 2000 E. Cambridge Avenue, Fresno, CA 93703
  • (559) 248-7360
  • Tub Kawm Ntawv Coob: 250
  • Qib: 10-12
  • Hom Kev Kawm: Magnet with pathway programs
  • Lub tsev kawm ntawv lub website: go.fresnou.org/patino
Back to top