This page is also available in: English Español Hmong

Nyob Rau Qhov Uas Txhua Tus Xav Kom Koj Muaj Kev Vam Meej

Sunnyside High School muaj ntau tshaj li ntawm 60 lub koom haum uas yuav ua rau koj xav li nyob hauv tsev nrog ib yam dab tsi rau txhua tus: tej kev kawm nyuaj, tej dej num kawm ib cag sab nraum, ib pawg tub kawm ntawv nyias zoo txawv nyias, thiab cov xib fwb qhia ntawv tseem ceeb nws yuav tawm ntawm lawv txoj kev los ua kom koj kawm tau raws li koj tej hom phiaj.

Sunnyside raug lees paub tam li ib lub Tsev Kawm Ntawv AVID National Demonstration. AVID yog sawv cev rau “Advancement Via Individual Determination” thiab ib qhov kev kawm college rau cov tub kawm ntawv uas ib txwm pab tsis txaus. Nws muaj txog li ntawm 450 tug tub kawm ntawv cuv npe kawm hauv peb qhov AVID Academies, uas xam nrog rau Doctors Academy, Criminology & Behavioral Sciences Academy, thiab AVID Academy. Sunnyside kuj tseem qhib muaj Cov Pawg Txiv Neej thiab Poj Niam. Peb saib peb tej tub kawm ntawv tej twb tug muaj nqis thiab ntseeg tias kev koom tes hauv peb txuj ci kawm ntawv, kos duab, kis las thiab dej num kev kawm yog tus yuam sij rau kev kawm tau hauv tsev kawm ntawv high school thiab lub neej tawg paj txi txiv.

Txoj Kev & Cov Kev kawm

 • Agriscience & Technology: ib Txoj kev kawm tsim tej kev txawj ua hauj lwm tseem ceeb los ntawm science thiab engineering, thiab tus kheej kev ntaus thawj nyob rau kev lag luam muaj siab npho kev lag luam ntawm Kev Ua Liaj Ua Teb thiab Technology.
 • Health & Human Services: ib Txoj kev kawm qhib tej hau kev rau tej tub kawm ntawv los nce kev paub thiab kev ua dua hauv sab kev kawm txuj ci, tshuaj kho mob kis las, thiab kev cob qhia kis las.  Tej tub kawm ntawv nws tau kawm tiav yuav muaj txoj hau kev qhib los tau ib daim ntawv pov thawj lag luam lees paub rau sab dej num ntawm.
  • Teacher Academy
 • Multimedia & Marketing: ib Txoj kev kawm tshuaj xyuas kev siv duab thiab kev yees duab hauv kev lag luam thiab tej hom kev lag luam lom zem.  Tej tub kawm ntawv yuav tau txais kev cob qhia nqis tes ua kiag rau ua ntej thiab tom qab ua hauj lwm, tam sim no thiab kev tab tom nkag rau tej technologies, thiab tej kev tswv yim ua.
  • Video Production Academy

Tsev Kawm Ntawv Theem Pib

 • 1019 S. Peach Avenue, Fresno, CA 93727
 • (559) 253-6700
 • Tub Kawm Ntawv Coob: 2,850
 • Qib: 9 -12
 • Hom Kev Kawm: Kev Kawm Raws Ib Txwm nrog Pathway Programs
 • Lub tsev kawm ntawv lub website:  go.fresnou.org/sunnyside
Back to top