This page is also available in: English Español Hmong

Ntau Tshaj Tsib Caug Lub Xyoo ntawm Patriot Pride

Patriots muaj ib lub keeb kwm zoo ntawm kev pab lub zej lub zos los ntawm kev kawm txuj ci zoo.  Tsev kawm ntawv lub siab lub ntsws yog nyob hauv lub plawv ntawm Hoover lub zej lub zos thiab txhua tus Pate “los ntshav ntsuab.” Kev Txaus Siab, kev sib koom tes, thiab lub zej lub zos tseem ceeb heev rau hauv peb txoj kev kawm txuj ci thiab tej kev ua kis las: Patriots paub txog txoj kev ua kom tiav, kuj tseem muaj txoj kab lis kev cai muaj zog ntxiv ntawm xam nrog thiab txais yuav.  Txhua txhua hnub yog ib hnub zoo los ua ib tug Pate!

Hoover High School (HHS) nyob rau ntawm hauv ntej tsim txoj kev kawm “Linked Learning Pathways” rau tub kawm ntawv kev kawm tau hauv Fresno Unified. Nyob hauv HHS peb tau siv 3 txoj kev “Linked Learning Pathways”: Kev Pab Pej Xeem, Eco-Technology thiab Media, Tsim thiab muag. Cov kev ntawm tej txwb txoj npaj peb tej tub kawm ntawv rau kev kawm college, kev cob qhia dej num thiab tej kev ua hauj lwm los ntawm koom tes nrog cov chav kawm hauv “Career Technical Education”, Lus Askiv, Kev Tshawb Fawb thiab Kev Haum Xeeb.  Peb cov xib fwb ua hauj lwm ua ke rau txhua plaub lub xyoos twg los pab siv rau lub ntiaj teb kev ua neej nyob rau tag nrho ntawm peb cov suam ua dej num los teem peb cov tub kawm ntawv rau ib txoj kev kawm tau txuj ci rau ib lub hom phiaj twg, tshwj xeeb kev kawm college.

Txoj Kev & Cov Kev kawm

  • Eco-Technology: Txoj kev kawm ua rau tej tub kawm ntawv tau los tshuaj txog lub ntiaj teeb kev ua neej tiag tiag muaj feem rau txoj kev nyob ib puag ncig thiab kev ua liaj ua teb. Txoj kev qhib muaj rau tej tub kawm ntawv npaj txuj ci kawm college, tsim nyog rau txoj kev kawm txuj ci “technical” thiab tej hau kev qhib kawm ua hauj lwm los ntawm kev taug xyuas kev tshawb fawb.
  • Media, Design & Production: Txoj kev kawm tsim rau tiam 21 qhib muaj txoj hau kev rau tej tub kawm ntawv los ntsuam xyuas thiab kawm rau tej suam ntawm Multimedia, Thaij Duab, Film thiab Theater. Ua hauj lwm nrog rau tej qauv tshiab tshiab tam sim no muaj rau kev ua yeeb yaj duab thiab thaij duab, tej tub kawm ntawv yuav siv tej txuj ci los ntawm cov “software” thiab lub ntsiab tsim uas npaj lawv rau kev kawm college thiab ua hauj lwm.
  • Public Service: Txoj kev kawm qhib tej hau kev rau tej tub kawm ntawv ua hauj rau kev muaj siab thiab lag luam muaj zog ntawm Kev Tua Hluav Taws, Kev Pab Kho Mob Xwm Ceev, Kev Ua Phem Txhaum Cai thiab Koom Haum Tsoom Fwv. Cov tub kawm ntawv yuav muaj sij hawm los koom nrog thiab cob qhia nrog cov tub txawg rau cov kev pab pej xeem.

Tsev Kawm Ntawv Theem Pib

  • 5550 N. First Street, Fresno, CA 93710
  • (559) 451-4000
  • Tub Kawm Ntawv Coob: 1,750
  • Qib: 9 – 12
  • Hom Kev Kawm: Kev Kawm Li Ib Txwm nrog Pathway Programs
  • Lub tsev kawm ntawv lub website: go.fresnou.org/hoover
Back to top