This page is also available in: English Español Hmong

PreAct

PreACT yog tsim los twv cov tub ntxhais kawm ntawv qhov kev xeem ACT rau kev xeem Askiv, lej, nyeem ntawv thiab science, thiab tuaj yeem kawm tau hauv qib 9 txog qib 12, tab sis feem ntau pom zoo hauv qib 10.  Cov qhab nia ntawm kev xeem ntawv PreACT  zoo sib xws li ACT tus qhab nia siab tsis tshaj ntawm 35. Cov ntawv tshaj tawm muaj xws li hauj lwm cov kev xav ua raws li tub ntxhais kawm ntawv cov hom phiaj thiab kev nyiam.
https://www.actstudent.org

ACT

ACT yog ib qho kev xeem cov ntawv cov tub ntxhais kawm tau rau hauv feem ntau ntawd lawv cov chav kawm hauv tsev kawm theem siab. Qhov kev xeem no yog ua los ntawm plaub qhov kev kawm, lus Askiv, lej, nyeem ntawv, thiab science tsis tag li ntawd, tuam yeem sau 40 feeb rau kev sau ntawv rau lawv ntsuas. Qhov no yog kev xeem thaum lub caij nplooj ntoos hlav qib 11 los yog lub caij nplooj ntoos zeeg ntawm qib 12. https://www.actstudent.org

PSAT 8/9

PSAT 8/9 tsim ib qho kev ntsuas ntawm kev npaj rau kev kawm qib siab thiab kev ua haujlwm rau cov tub ntxhais kawm thaum lawv nkag mus rau hauv tsev kawm theem siab. PSAT 8/9 ntsuam xyuas cov kev txawj ntse thiab kev paub tib yam li qhov SAT, PSAT/NMSQT, nyob rau hauv ib txoj kev uas yuav ua rau cov tub ntxhais kawm qib yim thiab cuaj nkag siab. Nws ntsuas seb lawv tau kawm dab tsi, txawm tias lawv nyob rau hauv kev mus kawm qib siab, thiab qhov uas lawv xav tau kev txhim kho. PSAT 8/9 muaj muab dawb xwb ib zaug rau ib lub xyoo thaum Lub Kaum Hli thiab muaj rau tag nrho cov tub ntxhais kawm qib 8 thiab qib 9 hauv Fresno Tsev Kawm Ntawv.

PSAT/NMSQT

Cov Preliminary SAT/National Merit Scholarship Qualifying Test (PSAT/NMSQT) yog ib qhov kev pab cuam cosponsored los ntawm College Board thiab National Merit Scholarship Corporation (NMSC). Thaum twg nyob rau qib 11, PSAT yog kev xeem rau kev tsim nyog rau National Merit Scholarship sib tw. PSAT/NMSQT yog qhov tseem ceeb rau kev vam meej rau yav tom ntej vim hais tias lawv tsom ntsoov cov kev txawj ntse thiab kev paub ntawm kev kawm: qhov koj tau kawm hauv tsev kawm ntawv theem siab/ highschool thiab koj yuav tsum ua li cas thiaj yuav vam meej rau yav kawm qib siab/college. Nws yog ib qho kev tshawb xyuas raws li kev ntsuam xyuas ntawm kev kawm ntawm tus tub ntxhais kawm thiab ncaav thaj chaw rau kev loj hlob. Qhov kev xeem no yog xeem ib xyoo ib zaug rau lub 10 hli thiab muab pub rau tag nrho cov tub ntxhais kawm qib kaum dawb. Muaj tab sis yuav tsum tau thov kev zam nqi (fee waiver) rau txhua tus tub ntxhais kawm qib 11.  
https://www.collegeboard.org

SAT

Tus SAT tshiab siv cov ntsiab lus tseem ceeb rau kev kawm qib siab-nyeem ntawv, lej, thiab kev sau ntawv thiab lus. Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv muaj xeem SAT rau ib hnub kawm ntawv ib xyoo ib zaug hauv caij nplooj ntoos hlav rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv qib kaum ib. Kev xeem daim ntawv nkag tsev kawm qib siab kuj tseem siv rau 7 hnub Saturday rau cov tus ntxhais kawm qib 11 thiab qib 12 nyob rau ntawm cov chaw xeem. https://sat.collegeboard.org

SAT Subject Tests 

SAT Subject Tests yog cov kev xeem nkag mus kawm qib siab hauv cov kev kawm tshwj xeeb. Muaj 20 SAT Cov Xeem Kawm hauv tsib yam kev kawm: Lus Askiv, keeb kwm, lus, lej thiab science. Saib cov phau ntawv teev npe kawm ntawv qib siab seb puas yuav tsum xeem cov ntawv kawm. Xeem txog peb qhov kev ntsuam xyuas rau ib hnub xeem tab sis xeem tsis tau cov SAT Subject test tib hnub xeem SAT I.  Qhov zoo tshaj yuam ntsum xeem thaum kawm tiav chav kawm.
https://sat.collegeboard.org

Back to top