This page is also available in: English Español Hmong

CAASPP Program

C.C.R., Title 5, Sec. 850-870; E.C. 60600-60652; B.P. 6162.51; A.R. 6162.51

Lub xyoo no cov tub ntxhais kawm ntawv qib 11 yuav muab kev koom tes hauv California Kev Soj Ntsuam Tub Kawm Ntawv Kev Kawm Tau thiab Kev Kawm Nce (CAASPP) los ntawm ob qhov xeem hauv computer (Lus Askiv / Sau Ntawv thiab Lej). Cov kev xeem no raug tsim los ntawm Smarter Balanced Assessment Consortium (SBAC) los muab kev soj ntsuam rau cov tub ntxhais kawm los ntawm kev ntsuas cov kev txawj ntse hauv ntiaj teb xws li kev xav thiab kev daws teeb meem. Qee cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau xeem California Science Test (CAST) nyob ntawm seb thaum lawv kawm chav kawm science dhau los.  Cov CAST yog ib qhov los ntsuas cov tub ntxhais txog kev kawm thiab to taub txog science/kev tshawb fawb, lub ntiaj teb, thiab kev siv lub cev.

Rau cov tub ntxhais kawm qib 11, nws qhov kev qhia ntawv rau tus kheej tau qhia, yuav tsum koom nrog lwm txoj kev ntsuam xyuas raws li lwm cov qauv kev kawm tau zoo. Cov xeem California Alternate Assessments (CAAs) rau Lus As Kiv / Kev Sau Ntawv, Lej, thiab Science yog ib feem ntawm qhov CAASPP system thiab ntsuas seb cov tub ntxhais kawm paub thiab ua tau. Cov kev ntsuas no pab txheeb xyuas thiab daws qhov teeb meem hauv kev paub lossis kev txawj ua ntej thaum cov menyuam tuaj yeem txais tau cov kev pabcuam lawv xav tau. yog xav paub ntxiv nkag mus xyuas California lub xeev qhov kev soj ntsuam tub ntxhais kawm ntawv hauv lub Web site ntawm https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/

Kev Ntsuam Xyuas Thaum Ntxov/Early Assessment Program (EAP)

Kev Ntsuam Xyuas Thaum Ntxov (EAP) pab cov tub ntxhais kawm txiav txim siab txog lawv txoj kev npaj mus kawm cov kev kawm sib txuas lus hauv tsev kawm ntawv qib siab los ntawm kev sib txuas lus thiab kev ua lej / ntau yam kev kawm ua ntej mus kawm California State University (CSU), los yog ib lub California Community Colleges (CCC).

Tag nrho cov tub ntxhais kawm qib 11 youv koom nrog California Assessment of Student Performance and Progress (CAASPP) hauv Lus Askiv / Sau Ntawv thiab Lej.  Cov qhab nia EAP muaj nyob rau hauv CAASPP cov ntawv tshaj los ntawm lawv lub tsev kawm ntawv muab rau cov tub ntxhais kawm ntawv.  Cov qhab nia no qhia tau tias tus tub ntxhais kawm ntawv npaj mus kawm cov chav qib siab. EAP cov qhab nia tsis raug siv rau kev nkag. Kawm ntxiv ntawm csustudentsuccess.org

Kev Ntsuam Paub Lus Askiv Zoo Hauv Xeev California/English Language Proficiency Assessments For California (ELPAC)

Qhov ELPAC yog California qhov kev soj ntsuam xyuas tshiab siv los txiav txim siab ntawm cov tub ntxhais uas nws thawj hom lus yog hom lus tsis yog lus. Qhov ELPAC tau hloov qhov California English Language Development Test (CELDT) thiab raug muab rau cov tub kawm ntawv uas yog Cov Neeg Kawm Lus Askiv los ntsuas seb lawv kawm tau zoo npaum li cas ntawm kev paub lus Askiv nyob rau ntawm plaub yam. Cov qhab nia raug siv los txheeb xyuas cov ntawv Askliv, uas yog ib qho ntawm plaub yam siv los txiav tsim siab tias tus tub ntxhais kawm paub txhij cov lus Askiv zoo thiab thiaj li paub qhia kev kawm.  Xav paub txim, mus ntawm CDE ELPAC Web site https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/ los sis ELPAC Web site ntawm https://www.elpac.org.

Kev Xeem California Tsev Kawm Ntawv Phab Siab Tej Kev Paub Txaus

“California High School Proficiency Examination” (CHSPE) yog ib qho pab tsim los ntawm California txoj cai E.C 48412. Yog tias muaj kev tsim nyog los xeem, koj muaj peev xwm tau txais ib daim ntawv Pov Thawj zoo ib yam li daim ntawv kawm tiav tsev kawm ntawv phab siab los ntawm xeem dhau CHSPE. CHSPE Qhov kev xeem muaj ob (2) ntu xeem: ntu xeem Lus Askiv thiab ib ntu xeem Lej. Yog koj xeem dhau tag nrho ob ntus, Xeev California Pawg Neeg Saib Kev Kawm yuav muab ib daim Ntawv Pov Thawj Paub Txaus rau koj, lub xeev txoj cai tias zoo ib yam li daim “high school diploma.”

Koj muaj peev xwm xeem tau CHSPE yog tias, yog rau hnub xeem, koj:

  • Yam yau kawg 16 xyoo;
  • Tau cuv npe kawm hauv qib 10 rau ib (1) xyoos kawm ntawv los yog ntev dua; los yog
  • Yuav kawm tiav ib (1) xyoos kawm ntawv ntawm kev cuv npe hauv qib 10 nyob rau thaum xaus ntawm lub ncua kawm nyob rau lub sij hawm uas yuav xeem tom ntej uas ib txwm muaj.

https://www.chspe.net

Back to top