This page is also available in: English Español Hmong

Cov ntaub ntawv qhia muaj nyob hauv qab ntawm NCAA thiab kev tsim nyog rau tub ntxhais kawm-ncaws pob. Xav paub lus qhia ntxiv, tshwj xeeb tshaj yog hais txog kev cai GPA, mus tau rau https://www.ncsasports.org/ncaa-eligibility-center/gpa-requirements.

Chav Kawm Tseem Ceeb

  • Yuav tsum tau muaj 16  cov chav kawm rau cov tub ntxais kawm ntawv ltom qab lub Yim Hli 1, 2013.

Cov Qhab Nia Xeem

  • Division I + II (yog cov tsev kawm loj-Division 1 los me-Division II) siv cov qhab nia pes nrab siv twv nrog rau cov SAT los sis ACT. Nrhiav cov qhab nia nyob rau ntawm https://www.ncsasports.org/ncaa-eligibility-center/ncaa-sliding-scale
  • NCAA tsuas siv cov lej thiab nyeem ntawv ntawm cov xeem SAT. Lawv tsis siv cov ahab nia ntawv cov ntawv sau.
  • NCAA siv plaub chav no: Askiv, lej, nyeem ntawv, thiab Tshawb Fawb ntawd qhov xeem ACT.
  • Thaum koj tso npe yuav xeem rau SAT lossis ACT, siv NCAA Eligibility Center tus naj npawb 9999 kom SAT thiab ACT cov xeem thiiaj li xav qhab nia ncaj qhab rau tom hauv pauv NCAA Eligibility Center. Cov qhab nia tshwm ntawd cov ntawv tom tsev kawm ntawv muab los lawv tsais tsis tau.

Qhab Nia Pes Nrab (G.P.A)

  • Nco ntsoov xyuas koj lub tsev kawm ntawv theem siab cov ntawv chav kawm NCAA Courses ntawm NCAA Eligibility Center’s website. Siv daim ntawv sau ua tus qhia.
  • Tsuas yog cov chav kawm uas tshwm nyob rau hauv koj lub tsev kawm ntawv Daim Ntawv Teev Npe ntawm NCAA Cov Kev Kawm yuav raug muab los siv rau hauv kev xam cov qhab nia ntawm cov qhab-nia pes nrab (GPA). Siv daim ntawv sau ua tus qhia.
  • Division I + II cov chav tseem ceem yuam tsum kawm thiaj li nkag tau nyob rau ntawm NCAA Eligibility Center’s website.
  • Nco ntsoov, qhov qhab nia ntawm NCAA cov qhab nia pes nrab yog siv cov chav kawm NCAA xwb.
Back to top