This page is also available in: English Español Hmong

McLane graduates

Rau Lwm Cov Tsev Kawm Ntawv High School

Yuav tsum kawm kov tau 230 cov qhab nia. Xws li tsib (5) tus qhab nia rau ib chav kawm ntawd rau ib nrab xyoo hauv caij kawm ntawv.

  • Thaum xaus qib 9, tus tub ntxhais kawm yuav tsum kawm tiam 60 qhab nia
  • Thaum xaus qib 10, tus tub ntxhais kawm yuav tsum kawm tiam 120 qhab nia
  • Thaum xaus qib 11, tus tub ntxhais kawm yuav tsum kawm tiam 180 qhab nia
Cov Chav KawmCov qhab nia ntawd ib chav kawm
Lus Askiv40 qhab nia
Keeb Kwm Ntiaj Teb10 qhab nia
Tsoom Few Teb Chaws10 qhab nia
Kev Lag Luam5 qhab nia
Economics5 qhab nia
Biological Science/txoj kev tshawb fawb ntawm lub neej thiab cov nroj tsuag10 qhab nia
Physical Science/ kev tshawb fawb ntawm lub cev10 qhab nia
Biological or Physical Science10 qhab nia
Algebra10 qhab nia
Geometry10 qhab nia
Mathematics/ Lej10 qhab nia
Physical Education/Txuj Ci Siv Lub Cev20 qhab nia
Fine Arts or Foreign Language/ Yeeb lwm hom lus txawv teb chaws 10 qhab nia
Electives/ cov chav xaiv 70 qhab nia
Total230 qhab nia

*Yog kawm tshaj chav twg ces cov qhab nia ntawd yua mua ntxiv rau “cov chav xaiv” cov qhab nia.

Back to top