Edisoon graduates at podium

This page is also available in: English Español Hmong

TSIS MUAJ KEV NTXUB NTXAUG HAUS CHEEB TSAM KOOM KEV KAWM NTAWV THIAB KAWB UB NO BP 0410; BP 0411

Pawg Neeg Tswj Kev Kawm tau cog lus tias yuav muaj vaj huam sib luag rau txhua tus neeg hauv kev kawm. Hauv paus tsev kawm ntawv cov kev kawm, kev ua ub no thiab kev ua haujlwm yuav tsum tsis pub muaj kev ntxub ntxaug vim yog haiv neeg twg, tawv nqaij, lossis txoj kev ntseeg, lossis yog neeg tuaj txawv tebchaws, neeg yug txawv tebchaws, muaj txij nkawm, tsis muaj txij nkawm ntawm yus tus kheej lossis yog niam txiv yug, muaj mob, lov tes taw lossis xiam oob khab, pojniam lossis txiv neej lossis kev xaiv, lossis raws li ntaub ntawv caj ces; ib txoj kev xaav ntawm ib leeg lossis ntau qhov ntawm cov yeeb yam zoo li no; lossis koom nrog ib tus neeg los yog ib pab pawg uas muaj ib los yog ntau dua ntawm cov yeeb yam no. Hauv paus tsev kawm ntawv cov kev kawm thiab kev ua ub no yuav tsum tsis pub muaj kev ntxub kev thuam hais saib tsis tau tsev kawm ntawv lossis cov kislas, lossis lawv lub npe. Tus Thawj Saib Cheebtsam lossis nws tus neeg sawvcev yuav saib xyuas thiab tshem tawm yog leej twb ua tsis zoo thiab saib tsis taus pawg neej raws li hais los saum toj no.

Txoj Cai tag nrho tuaj yeem nrhiav tau ntawm  https://go.fresnou.org/ndpolicy. 

Back to top