This page is also available in: English Español Hmong

Yuav kom paub cov qhab nia pes nrab GPA, muab txhua qib ntawv tus qhab nia siv cov hauv qab no. Ntxiv cov lej. Faib cov zauv los ntawm cov naj npawb ntawm cov chav kawm. Tus naj npawb thawd qhov kev faib no yuav yog koj tus menyuam qhov GPA.

Qhab NiaNaj Npawb

Piv txwv lais tus qhab nia peb nra (GPA):

Chav KawmThawj Nrab XyooNrab Xyoo 2Summer  Tag Nhro Cov Qhab NiaTub Ntxais Kawm tus GPA
Lus Askiv 11   
Chemistry   
Kwm Tebchaws Meskas  
Kos Duab 2  
Trig   
Geometry       
Tag Nrho Cov Chav Kawm  36 36/11 = 3.27 
Back to top