This page is also available in: English Español Hmong

California State University (CSU)

 • Muaj: Nees nkaum peb (23) hauv lub xeev, txais ib feem ntawm ib feem peb ntawm cov kawm tiav.
 • Cov tsev kawm ntawv: CSU Fresno, CSU Bakersfield, CSU Stanislaus, Cal Poly San Luis Obispo
 • Hov Ntev: Plaub xyoos
 • Chav Kawm: Kev cob qhia ua ntej. Ntau yam kawm/majors.
 • Cov Degrees: Bachelor of Arts. Bachelor of Science. Ntau yam master’s degrees. Ntawv pov thawj  rau kev qhia ntaw.
 • Nqi (Nqi kawm ntawv & ntawv): Nyob ntawm tus nqi thiab cov nyiaj txiag.
 • CSU Admissions Website:  https://www.csumentor.edu

Yuam Tsum Kawm Thiaj li Nkag Tau

 • Yuam Tsum Kawm cov Chav Xwb li no: Cov chav kawm zoo ib yam li cov University of California. Saib UC cov chav kawm hauv qab.
 • Qhab Nia Pes Nrab (GPA): Tag nrho cov tub ntxais kawm ntawv yuav tsum tau ib tug qhab nia zoo tshaj tus “C” lossis nrog rau cov SAT/ACT qhab nia ntxiv mas thiaj tsim nyog tau txais.
 • Kawm Dhau Los: Kawm tiav high school losis tau daib ntawv California High School Proficiency Examination Certificate thiab yuam tsum kawm cov chav kom tiav.
 • Ntsuam Xyuam: American College Test (ACT) los sis Scholastic Assessment Test (SAT: Reasoning)

University of California (UC)

 • Muaj: cuaj (9) Hauv lub xeev, txais cov kawv thawj 12.5% ntawm cov kawm tiav.
 • Cov tsev kawm ntawv: Berkeley, Davis, Irvine, Los Angeles, Merced, Riverside, San Diego, Santa Barbara, Santa Cruz
 • Hov Ntev: Plaub xyoos
 • Chav Kawm: Kev cob qhia ua ntej. Ntau yam kawm/majors.
 • Cov Degrees: Bachelor of Arts. Bachelor of Science. Ntau yam master’s degrees. Ntau yam Doctor degree.
 • Nqi (Nqi kawm ntawv & ntawv): Nyob ntawm tus nqi thiab cov nyiaj txiag
 • UC Admissions Website:  https://www.universityofcalifornia.edu/admissions

Yuam Tsum Kawm Thiaj li Nkag Tau

 • Chav kawm tseem ceeb thiag yuam tsum kawm:
  • (a) Keeb Kwm/Kev Haum Xeeb – Ob xyoos keeb kwm/kev haum xeeb, xam nrog rau ib xyoos keeb kwm ntiaj teb, kev lis kev cai thiab thaj chaw nyob; thiab ib xyoos keeb kwm Asmekas los yog ib nrab (½) xyoo keeb kwm Asmekas thiab ib nrab (½) xyoo ntawm pej xeem los yog tsoom fwv Asmeskas.
  • (b) Askiv – 4 xyoos npam cov tsav kawm qib siab
  • (c) Lej – 3 xyoos dhau chav Algebra 2 (4 xyoos xam pom zoo)
  • (d) Tshawb fawb – 2 xyoos lab science nrog ob los peb chav biology, chemistry, lossis physics (3 xyoos xam pom zoo
  • (e) Lwm Yam Lus Uas Tsis Yog Lus Askiv –  2 xyoos tib hom lus uas tsis yog lus Askiv (3 xyoos xam pom zoo)
  • (f) Kev Kos Duab thiab Kev Ua Yeeb Yam – 1 xyoo npam cov tsav kawm qib siab
  • (g) Cov chav xaiv – 1 xyoo xaiv los ntawm cov chav kawm ua nyob saum toj no.
 • Qhab Nia Pes Nrab (GPA): Cov tub kawm ntawv yuav tsum kawm tiav tag nrho cov chav kawm “a-g” (nrog tus qhab nia B los zoo dua) kom tau raws li tej kev tseev kom muaj tsawg kawg nkaus rau kev tsim nyog nkag rau.
 • Kawm Dhau Los: Kawm tiav qib siab lossis tau daib ntawv California High School Proficiency Examination Certificate thiab yuam tsum kawm cov chav kom tiav.
 • Ntsuam Xyuam: American College Test (ACT) los sis Scholastic Aptitude Test (SAT: Reasoning), Scholastic Aptitude Test (SAT 2: chav kawm lej, nyeem thiab sau ntawv lus Askiv, thiab chav kawm tub kawm xaiv.

Private Colleges and Universities

 • Muaj: Kwv yees li ntawm 112 hauv lub xeev
 • Cov tsev kawm ntawv: Fresno Pacific University, University of Southern California, Pepperdine, University of the Pacific, Stanford, Claremont Colleges
 • Hov Ntev: Plaub xyoos
 • Chav Kawm: Cov chav kawm txawv ntawm tsev kawm ntawv txog kev kawm nyias muaj nyias tshwj xeeb ntawm lub tsev kawm.
 • Degrees: BA/BS, mus txog rau doctorate
 • Nqi (Nqi kawm ntawv & ntawv): Kwv yees li ntawm $10,000–$40,000 ib xyoos twg.

Yuam Tsum Kawm Thiaj li Nkag Tau

 • Cov kev cai txais kawm yuav txawv raws koog tsev kawm ntawv lossis tsev kawm ntawv qib siab. Feem ntau cov tub ntxhais kawm ntawv tau ntsib los yog dhau ntawm UC qhov kev kawm uas yuav tsum tau muaj thiab cov kev cai rau kev xeem.
Back to top