This page is also available in: English Español Hmong

Lub Tsev Kawm Ntawv Muaj Hau Kev Qhib

Npaj tej tub kawm ntawv muaj tej kev xaiv thiab tej hau kev qhib tom qab high school yog peb qhov kev ua tsi ntsees rau.  Peb cov hom phiaj yog los npaj tej tub kawm ntawv rau muaj tej kev xaiv ntau tshaj plaws tom qab high school thiab kom paub tseeb tej tub kawm ntawv raug npaj rau tag nrho kawm college thiab ua tau hauj lwm.  Yeeb vim li no peb thiaj qhib muaj cov kev kawm uas qhia tej kev txawj rau kev muag khoom, cov dej num npaj txhiaj ua hauj lwm nrog kev nqis tes kawm, cov xib fwb muaj kev tso siab rau, thiab cov chav muaj kev koom tes.

Duncan yog ib qho kev kawm tshwj xeeb uas xyaw college cov chav npaj A-G nrog cov kev xaiv kawm “Career Technical Education”, xws li cov chav kawm 2 xuaj moos rau cov kawm qib kaum ib thiab cov chav 3 xuaj moos rau cov kawm qib kaum ob los muab kev koom tes rau kev xyaum ua hauj lwm. Nyob hauv Duncan peb qhib muaj tag nrho ob lub ntiaj teb zoo tshaj plaws: muaj ib lub hauv paus kev kawm txuj ci ruaj khov thiab kev nqis tes ua hauj lwm kiag kom paub tseeb tias tej tub kawm ntawv raug npaj txhij rau ntau ntau txoj kev xaiv tom qab kawm tiav high school. Tej txwb txoj kev hauv Duncan muaj txoj hau kev rau tau ntaub ntawv pov thawj txua khoom thiab kev xyaum ua hauj lwm, uas ua rau tej tub kawm ntawv muaj kev yuav tau hauj lwm ua ntau dua thaum kawm tiav. Thaum koj kawm tiav ntawm Duncan, koj twb npaj txhij kawm College thiab Txhij Ua Hauj Lwm.

Txoj Kev & Cov Kev Kawm

 • Innovative Design & Applied Technology Academy (IDATA): Txoj Kev Kawm kev ua ntsi ntsees rau dej num lag luam“technology”, design process, ntawv pov thawj txua khoom, thiab tsim muaj kev txawj zuj zus mus. IDATA muaj txoj kev tshwj xeeb rau:
  • Kho Tsheb
  • Txua Vaj Txua Tsev
  • Kev Tsim Khoom
  • Tsim Txuas Hlau
  • Tsheb Loj Hnyav
 • Txuj Ci Kawm Kho Mob & Kev Noj Qab Nyob Zoo (MASH): Txoj Kev Kawm ua tsi ntsees rau kev kho neeg mob.  Tej tub kawm ntawv muaj txoj hau kev los tau qhab nia college thiab ntawv pov thawj kho mob xam nrog rau CPR, Hauv Paus Txuj Ci Cawm Txoj Sia thiab OSHA 10.  Thaum kawm tiav, peb cov tub kawm ntawv muaj txoj hau kev dhau los tau ntawv pov thawj txoj kev kev kawm kho mob sib txawv xws li:
  • Neeg Saib Mob (Ntawv Pov Thawj Ua Tus Pab Tus Neeg Saib Mob)
  • Rehabilitation Therapy Aid (Tus Pab Kev Kho Cov Neeg Lub Cev Tsis Muaj Zog)
 • Air Force JROTC: qhib muaj tib qho kev kawm Air Force JROTC nyob hauv Fresno Unified nkaus xwb. JROTC qhib muaj kev cob qhia tej kev txawj ua thawj coj, kev rau txim thiab ntau ntau ntau yam ntxiv.

Tsev Kawm Ntawv Theem Pib

 • 4330 E. Garland Avenue, Fresno, CA 93726
 • (559) 248-7080
 • Cov Tub Kawm Ntawv Coob : 1,100
 • Qib : 9 -12
 • Hom Kev Kawm: Kawm Li Ib Txwm nrog Txoj Kev Kawm
 • Lub tsev kawm ntawv lub website: go.fresnou.org/duncan
Back to top