This page is also available in: English Español Hmong

Work-Based Learning Yog Dab Tsi?

“Work-Based Learning” yog ib qho kev qhia tswv yim uas muaj kev txuam nrog tej kev sib raug zoo nrog kev tsim khoom los yog zej zog cov neeg paub hauj lwm, txawm yuav yog nyob rau hauv vaj loog kawm los yog sab nraum, uas muaj tsev kawm ntawv qhov kev qhia ntawv rau lub ntiaj teb kev ua hauj lwm.  Cov tub kawm ntawv yuav pom txog kev kawm hauj lwm uas npaj lawv kom paub txog cov kev xaiv kawm college thiab kev ua hauj lwm thiab ua rau lawv paub tej uas tseev kom paub rau kev kawm college tej kev txawj npaj txhij ua hauj lwm uas yuav pab tau lawv dhau los ua cov neeg kawm tiav npaj txhij ua hauj lwm.  Rau cov tub kawm ntawv nws teb tau lo lus nug, “Vim li cas kuv thiaj yuav tsum tau kawm qhov no?”

Zej Zog Cov Txiaj Ntsim

 • Cov chaw ua hauj lwm muab cov tub kawm ntawv pom txog txoj kev ua haujlwm zoo raws li kev kawm thiab pab tsim ib pawg neeg ua hauj lwm ua tau zoo
 • Cov tub txawg tsim kev sib raug zoo nrog cov neeg sawv cev lag luam hauv zos
 • Nce cov neeg ua hauj lwm muaj lub tswv yim zoo

Cov Kev Piv Txwv Ntawm “Work-Based Learning”

 • Cov Qhua Tshwj Xeeb Hais Lus
 • Cov Ntawv Pov Thawj Lees Paub Kev Lag Luam
 • Kev Lag Luam Koom Tes Qhia/Tswv Yim
 • Cov Kev Xam Phaj Muab Lus Qhia
 • Cov Kev Xyaum Dej Num
 • Kev Raws Qab Xyaum Dej Num
 • Cov Kev Cob Qhia
 • Cov Kev Qog Xam Phaj
 • Cov Kev Mus Ncig Saib Cov Lag Luam Sab Nraum
 • Kev Tuaj Yeem Pab Dawb
 • Kev Pab Kev Kawm

Tub Kawm Ntawv Txij Ntsim

 • Muaj kev txuas ncaj nraim rau chav kawm thiab kev lub ntiaj teb kev ua neej.
 • Tsim tus kheej ua tswv ntawm kev kawm los ntawm muaj kev txuas nrog kev nqis tes ua kiag rau tej qhwb qho dej num cov hom phiaj.
 • Tsim muaj tej kev txawj kev kawm college thiab kev npaj txhiaj ua hauj lwm
 • Tsim thiab ua tus qauv ua hauj lwm zoo muaj feem rau kev coj xeeb ceem thiab cwj pwm.
 • Nce kev kub siab mus kawm ntawv, kawm kom tau tsev kawm ntawv theem siab daim ntawv pov thawj, thiab nce cov kev xaiv mus kawm theem siab.
 • Tsim thiab ua hauj lwm kom kawm tau college thiab tej hom phiaj ua hauj lwm nyob rau lub sij hawm kawm tsev kawm ntawv theem siab.
 • Txhim kho tej hau kev qhib ua hauj lwm tom qab kawm tiav.
 • Tsim muaj kev tiv tauj rau kev ua hauj lwm yav pem suab, kev saib xyuas thiab kev ua hauj lwm nrog.
Back to top